Monthly Archives: martie 2014

Avem coduri. Cum le aplicăm?

Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUȚU

Prin intrarea în vigoare la, 1 februarie, a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi a noului Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) practic seria marilor coduri se încheie şi odată cu aceasta ampla reformă legislativă aferentă ultimilor 24 de ani. Se poate afirma acum că ultimele reglementări juridice majore adoptate anterior anului 1989, în spiritul vremurilor de atunci, au ieşit astfel din vigoare, refugiindu-se în istorie. În urma acestor evoluţii, noul sistem de drept românesc îşi desăvârşeşte edificiul legislativ, purtând marca modernităţii, exprimând exigenţele receptării dreptului Uniunii Europene şi cerinţele mondializării în curs.

Urmează acum o etapă tot atât, dacă nu şi mai importantă: cea a aplicării şi culegerii primelor date privind reacţiile practicii la prevederile noilor reglementări juridice. Ele vor arăta modul în care concepţia şi dispoziţiile juridice respective au fost adoptate la particularităţile contextului imperfecţiunile evidente şi nevoia înlăturării lor, inclusiv eventuale propuneri de îmbunătăţire.

Discuţiile (justificate şi stimulate mai ales politic) privind unele modificări considerate ca absolut necesare în ultimul moment – după ce ambele coduri – penal şi de procedură penală – au aşteptat câţiva ani de zile intrarea în vigoare – ne arată posibilitatea apariţiei a destule probleme în aplicarea dispoziţiilor acestora.

Într-adevăr, modul eclectic de construire a textului legal, soluţiile adesea negociate, reflectând compromisul, pe care le cuprinde, unele incoerenţe ş.a. prevestesc reale dificultăţi de aplicare, pe care jurisprudenţa şi doctrina vor fi chemate a le clarifica. Absenţa unor „Explicaţii teoretice…” solide, competente şi clare va fi din plin resimţită.

Până atunci însă să evidenţiem evenimentul ca atare. Continue reading “Avem coduri. Cum le aplicăm?” »

Medierea şi arbitrajul – informaţii utile şi avantaje

MEDIEREA

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Reţinem că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.
Deşi în ţările din vestul Europei şi în SUA medierea este percepută ca o soluţie principală pentru soluţionarea conflictelor, în prezent, în ţara noastră, deşi există cadrul legislativ încă din anul 2006, în realitate, această formă alternativă de soluţionare a litigiilor este puţin uzitată întrucât – pe de o parte – există o cvasinecunoaştere a acestei proceduri de către cetăţeanul de rând şi – pe de altă parte – medierea nu este obligatorie în prezent în niciun litigiu, ci este facultativă.
În schimb, de la 1 ugust 2013 a devenit obligatorie, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, doar procedura de informare cu privire la mediere, înainte ca dosarul să fie judecat de instanță, şi doar în anumite cazuri/materii expres prevăzute de lege, si anume:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În materiile mai sus amintite reclamantul este obligat să demareze procedura de informare obligatorie.
Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată atât de către mediator, cât şi de cătrejudecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.

Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.
În ceea ce priveşte procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, aceasta nu poate depăşi15 zile calendaristice.

Se pune firesc întrebarea “Ce sancţiune se aplică în cazul în care, în materiile pentru care legiuitorul a impus obligativitatea şedinţei de informare privind avantajele medierii, reclamantul nu parcurge şi această procedură/etapă?”. Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006.
AVANTAJE
O altă întrebare legată de mediere este şi următoarea: “Care sunt câteva dintre avantajele oferite de acest tip de soluţionare a conflictelor?”.
Unul dintre avantajele medierii constă în costurile mai reduse decât în cazul soluţionării conflictelor pe calea instanţei de judecată. În acest sens, cititorul trebuie să reţină că cererile prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor când este rezultată din acordul de mediere se taxează cu doar 20 de lei. În cazurile în care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care acordul de mediere are ca obiect partajulla taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5 din OUG nr. 80/2013 (valoarea taxei care se percepe pentru soluţionarea litigiului pe calea instanţei de judecată).
De asemenea, pe lângă confidenţialitate şi flexibilitate în cadrul procedurii medierii, beneficiul faptului că soluţia obţinută este una ce nu este impusă de către un terţ (arbitru) sau de către o instanţă de judecată, există şi avantajul imens constând în faptul că părţile îşi pot rezolva mult mai rapid conflictele, durata soluţionării conflictelor în cadrul medierii fiind incomparabil mai mică decât în cazul soluţionării acestora pe calea instanţelor de judecată.
Amintim şi faptul căpe durata desfăşurării medierii,  prescripţia nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă, aceasta se suspendă.

RAZGANDIREA PARTILOR DUPA SEMNARE ACORD DE MEDIERE

Este posibil ca, în intervalul de timp dintre data încheierii acordului de mediere (când se întrunesc voințele părților) și data prezentării la organul judiciar în vederea consfințirii potrivit art. 59 alin. 2 din Legea nr. 192/2006, una dintre părți să se răzgândească și să nu mai fie de acord cu acel conținut al înțelegerii inițiale.

Noi credem că această revenire nu produce niciun efect cu privire la procedura din fața organului judiciar. Aceasta pentru că acordurile de mediere produc efecte între părți de la data încheierii lor, nu a autentificării sau consfințirii înțelegerii lor – deoarece acordul de mediere este un contract supus dreptului comun. Doar dacă privesc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, alte drepturi reale, partaje, cauze succesorale, precum și în cazurile de constituire, modificare sau stingere a oricărui drept real imobiliar, și în toate situațiile în care legea impune, sub sancțiunea nulității, îndeplinirea unor condiții de fond și formă, acordurile de mediere produc efecte de la data îmbrăcării formei ad validitatem în fața notarului public sau al instanței de judecată (conform alin. 4, 41 și 5 ale art. 58 din Legea nr. 192/2006).

Răzgândirea poate surveni în cazul unui acord de mediere civilă sau al uneia penale. În sprijinul opiniei noastre aducem ca argument și jurisprudența existentă în materie penală. Astfel, referindu-se la „împăcarea părților” ca instituție de drept procesual penal, instanțele au decis că împăcarea trebuie să fie definitivă, în sensul că nu se mai poate reveni asupra ei din momentul exprimării voinței[1]. Or, dacă prin împăcare se înțelege o convenție dintre părțile procesului penal cu privire la litigiul dintre acestea, este evident că susținerile sunt întru totul valabile și pentru acordul de mediere, o formă nouă și distinctă de înțelegere a celor implicați în comiterea unei infracțiuni. Continue reading “RAZGANDIREA PARTILOR DUPA SEMNARE ACORD DE MEDIERE” »

Care este procedura dupa finalizarea medierii ?

Asa cum am aratat o postare mai jos, in cazul in care, in urma procedurii de mediere, partile se inteleg, mediatorul va elibera un acord de mediere. 

Dupa finalizarea acordului de mediere, partile au posibilitatea sa solicite unui notar public autentificatea acordului sau pot cere instantei de judecata consfintirea acordului de mediere incheiat in urma parcurgerii procedurii de mediere.

Intrucat prezentarea la notar sau la instanta este un act voluntar din partea partilor, este alegerea lor sa faca acest lucru.

Prin urmare, dupa cum explica mai departe specialistul, este un drept al partilor sa se prezinte la notar sau sa solicite instantei sa le consfinteasca intelegerea, astfel incat nu este o obligatie a mediatorului de a trimite un document catre instanta, din proprie initiativa. Continue reading “Care este procedura dupa finalizarea medierii ?” »

Ce documente elibereaza un mediator

Potrivit Legii nr. 192/2006, procedura de mediere se inchide, dupa caz:

  • prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
  • prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
  • prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

Daca partile ajung la o intelegere, aceasta va fi concretizata printr-un acord de mediere.

In schimb, daca mediatorul constata ca medierea a esuat, atunci el va incheia un proces verbal de inchidere a procedurii.

Totodata, prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti se intelege ca, oricand, oricare dintre parti poate decide sa nu mai continue medierea. Si de aceasta data se redacteaza un proces verbal.

Exista si un al patrulea caz Continue reading “Ce documente elibereaza un mediator” »

La mediator inainte sau dupa introducerea cererii de chemare in judecata?

Toti cei care se afla intr-un conflict cu o persoana fizica sau juridica au posibilitatea, inainte de a se adresa instantei de judecata, de a incerca mai intai solutionarea amiabila a conflictului. Acest lucru se poate realiza doar daca apeleaza la un mediator si incheie o intelegere sau un acord de mediere. Procedura poate fi realizata chiar si in cursul procesului, caz in care instanta de judecata va amana cauza, pentru a da partilor posibilitatea de a incerca rezolvarea disputei pe cale diplomatica. Aflati astazi dintr-un ghid util tot ce trebuie sa stiti despre mediere: ce este, cine poate apela la mediator, ce se intampla daca partile nu se prezinta la mediere, precum si care sunt costurile unei astfel de sedinte.

Intrucat instanta de judecata solicita partii reclamante sa faca dovada faptului ca a solicitat mediatorului sa informeze partile din litigiu cu privire la avantajele medierii, in ideea ca partile, informate, au posibilitatea sa aleaga solutionarea amiabila prin mediere, este recomandat (si chiar obligatoriu in cauzele ce urmeaza a fi deduse judecatii) ca partile sa se prezinte la mediator inainte de introducerea cererii de chemare in judecata .

Totusi, adauga specialistul, daca acest lucru nu se intampla, instanta de judecata, in baza prevederilor Codului de procedura civila, va pune in vedere partii reclamante ca, in termen de 10 zile, sa faca dovada parcurgerii procedurii de informare cu privire la avantajele medierii.

Independent de aceasta obligativitate Continue reading “La mediator inainte sau dupa introducerea cererii de chemare in judecata?” »

Ce se intampla daca o parte refuza sa participe la mediere?

Toti cei care se afla intr-un conflict cu o persoana fizica sau juridica au posibilitatea, inainte de a se adresa instantei de judecata, de a incerca mai intai solutionarea amiabila a conflictului. Acest lucru se poate realiza doar daca apeleaza la un mediator si incheie o intelegere sau un acord de mediere. Procedura poate fi realizata chiar si in cursul procesului, caz in care instanta de judecata va amana cauza, pentru a da partilor posibilitatea de a incerca rezolvarea disputei pe cale diplomatica. Aflati astazi dintr-un ghid util tot ce trebuie sa stiti despre mediere: ce este, cine poate apela la mediator, ce se intampla daca partile nu se prezinta la mediere, precum si care sunt costurile unei astfel de sedinte.

Potrivit legii medierii, partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.

Daca partile convocate nu se pot prezenta, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii.

Intrucat medierea este o alegere voluntara a partilor, este evident faptul ca, daca au ales medierea, partile inteleg si insista chiar sa fie prezente personal, sa participe efectiv la gasirea unei solutii convenabile tuturor partilor.

Prin urmare, in cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere.  

Contractul de mediere este un contract, respectiv un inscris incheiat intre parti si mediator, prin care se mentioneaza expres obligatiile mediatorului si ale partilor: Continue reading “Ce se intampla daca o parte refuza sa participe la mediere?” »

Cine se poate prezenta la mediator ?

Toti cei care se afla intr-un conflict cu o persoana fizica sau juridica au posibilitatea, inainte de a se adresa instantei de judecata, de a incerca mai intai solutionarea amiabila a conflictului. Acest lucru se poate realiza doar daca apeleaza la un mediator si incheie o intelegere sau un acord de mediere. Procedura poate fi realizata chiar si in cursul procesului, caz in care instanta de judecata va amana cauza, pentru a da partilor posibilitatea de a incerca rezolvarea disputei pe cale diplomatica. Aflati astazi dintr-un ghid util tot ce trebuie sa stiti despre mediere: ce este, cine poate apela la mediator, ce se intampla daca partile nu se prezinta la mediere, precum si care sunt costurile unei astfel de sedinte.

Conform Legii medierii, medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti, care au dreptul de a-si alege in mod liber mediatorul.

Practic, orice persoana care are o situatie conflictuala cu o persoana fizica sau juridica si ar fi in masura sa se adreseze instantei de judecata are posibilitatea sa caute mai intai solutionarea pe cale amiabila a conflictului, apeland la mediator.

Asa cum problemele deduse judecatii sunt dintre cele mai diverse, la fel sunt si cele ce pot fi solutionate prin mediere. Este vorba despre cauze civile, penale, privind raporturi comerciale, privind relatii de familie, malpraxis etc.

Orice conflict isi poate gasi o solutie pe cale amiabila, cu sprijinul unui mediator autorizat.

Pe de alta parte, sunt si situatii care nu pot constitui obiect al medierii. Mai precis este vorba despre drepturile personale nepatrimoniale: Continue reading “Cine se poate prezenta la mediator ?” »

Cum altfel fara judecata ?

Toti cei care se afla intr-un conflict cu o persoana fizica sau juridica au posibilitatea, inainte de a se adresa instantei de judecata, de a incerca mai intai solutionarea amiabila a conflictului. Acest lucru se poate realiza doar daca apeleaza la un mediator si incheie o intelegere sau un acord de mediere. Procedura poate fi realizata chiar si in cursul procesului, caz in care instanta de judecata va amana cauza, pentru a da partilor posibilitatea de a incerca rezolvarea disputei pe cale diplomatica. Aflati astazi dintr-un ghid util tot ce trebuie sa stiti despre mediere: ce este, cine poate apela la mediator, ce se intampla daca partile nu se prezinta la mediere, precum si care sunt costurile unei astfel de sedinte.

Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, procedura fiind reglementata de Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Conform acestui act normativ, medierea se realizeaza cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

„Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile”, se precizeaza in documentul citat.

Atentie!  Continue reading “Cum altfel fara judecata ?” »

Este mediatorul coechipierul avocatului?

Am citit, recent, o sumedenie de articole in care mediatorii erau pusi la zid de avocati. Am crezut ca mi se pare, ca nu vad eu bine, dar dupa ce am vorbit personal cu niste avocati, am ajuns la concluzia ca lucrurile nu stau tocmai bine intre cele doua parti. Probabil ca au nevoie sa fie mediate! Sau, de ce nu, puse in fata instantei. Asta ar fi tocmai apogeul solutiei.

Insa, de unde deriva toata nebunia legata de mediere? De ce nu sunt avocatii impacati cu medierea? In principiu, oricat de multe argumente ar fi servite pe tava, toate se reduc la o teama, sa-i spunem, o frica pornita de la ciolan. Toti au impresia, sub o forma sau alta, ca vor fi lasati cu ochii in soare daca mediatorii ies in piata.

Vechea meteahna intre profesii. Asa de tipica mentalului romanesc incat ne apuca instantaneu durerea de cap. Sa ne ducem la doctor sau la asistent mai intai? Continue reading “Este mediatorul coechipierul avocatului?” »

ADRESA:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR – Pentru programare la o sedinta de mediere nu ezitati sa ne contactati la: -Tel: 0768511900

Telefon:

+4.0768.511.900

E-mail:

mediatormustateanu@gmail.com

ABONEAZA-TE !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediere in Bucuresti

* Daca ati avea o problema ati prefera :

View Results

Loading ... Loading ...
PROGRAM MEDIERE BUCURESTI

Popular Posts

Birou de Mediator Petru Mustateanu a fost infiintat si isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere precum si a Hotararilor Consiliului de Mediere. Titularul biroului a fost autorizat ca mediator de catre Consiliul de Mediere prin Hotararea nr. 1923. DIN 15.04.2000. Birou de Mediator este prezent in Tabloul Mediatorilor emis de Consiliul de Mediere si publicat in Monitorul Oficial a Romaniei.