Press "Enter" to skip to content

Armonia prin mediere

M P 0

Probabil că mulţi români au obosit să încerce re­zol­va­rea problemelor conflictuale prin intermediul înde­lun­ga­te­lor bătălii juridice. Să lase la în­demâna unui judecător re­zol­varea acestor probleme, iar rezultatul să fie unul contrar aşteptărilor lor.
În condiţiile crizei eco­no­mice, perspectiva achitării unor taxe şi onorarii greu de suportat, când vine vorba des­pre un proces judiciar, devine îngrijorătoare.
Şi totuşi problemeele tre­buie rezolvate.şi pot fi rez­ol­va­te într-un mod mai simplu, mai eficient, cu costuri mici şi cu menţinerea controlului a­supra deciziilor din viaţa fiecăruia.
Medierea este soluţia pen­tru persoanele care se află în dispute, să-şi exercite pro­pri­i­le alegeri şi să re­do­bân­deas­că controlul asupra vieţii lor în rezolvarea disputelor. Oa­me­nii devin participanţi activi în procesul de mediere, în lua­rea deciziilor şi au o implicare directă în deciderea destinului lor. Părţile din procesul de me­diere au posibilitatea de a-şi exprima emoţiile şi de a căuta şi a identifica interesele şi nevoile proprii, reale, şi pot evita tulburările emoţionale şi stresul pricinuit de prezenţa în faţa unei instanţe. În schimbul unei decizii impuse, medierea prevede un mecanism prin care părţile pot obţine pro­pri­i­l­e decizii. Se va ajunge la o înţelegere reciproc accep­ta­bi­lă între părţi, părţile vor res­pi­ra uşurate de povara con­flic­tului, vor pune capăt emoţiilor negative care le-ar fi afectat pentru viitor, pentru un timp nedeterminat, în timp ce-şi aşteptau decizia luată de o instanşă de judecată.
Datorită caracterului vo­lun­tar al medierii, precum şi datorită implicării directe a părţilor în fiecare pas al pro­ce­durii, procesul de mediere diferă total de metoda tra­di­ţi­o­nală de soluţionare a liti­gi­i­lor.
Mediera contrastează cu for­malismul unui litigiu, me­di­e­rea fiind un proces in­for­mal şi care încurajează dis­cu­ţi­ile deschise dintre părţi.
Spre deosebire de nu­mă­rul limitat de opţiuni dis­po­ni­bile într-un litigiu, medierea o­feră posibilitatea soluţionării creative a problemelor, pli­ân­du-se pe nevoile specifice ale părţilor. 
Medierea este un proces confidenţial şi care asigură re­parea relaţiilor deteriorate din­tre oameni.
Există încă o mentalitate conflictuală, iar unii oamenii, fie datorită lipsei de infor­ma­ţie, medierea şi beneficiile ei reale fiind încă necunoscută multor cetăţeni, în special din mediul rural, oamenii îşi în­dreap­tă paşii către instanţe pentru a ..da pe cineva în ju­de­cată,,. Iar asta, pentru fie­care ,,rău,, fie el unul real fie unul imaginar doar.
Datorită acestor factori, dar şi a altor facrtori con­cu­renţi, numărul litigiilor pare să rămână unul constant .
Dar oamenii îşi pierd răb­darea aşteptând poate ani în şir o soluţie, sperând, fiecare din­tre ei, să ,,câştige,, .
În schimbul acestei lupte, a unui timp irosit, a unor costuri împovărătoare şi care nu le garantează vreun câştig, ci dimpotrivă, oamenii pot ale­ge medierea ca metodă al­ter­nativă la instanţa de judecată. Să încerce să discute calm despre sentimentele pe care le au şi să soluţioneze în mod paşnic problema. Pacea şi armonia este la îndemâna oricui, controlul asupra pro­priei vieţi, de asemenea.
Oamenii care aleg iniţial instanţa, se bizuie pe o pro­ba­bilitate de câştig, uneori fără a lua în calcul şi riscul pierderii.
Litigiul este precum un joc de noroc, în care investesc timp preţios şi foarte multe resurse financiare şi emo­ţi­o­na­le, aflând, poate, undeva la limita răbdării cât i-a costat să afle dacă au avut sau nu ,,dreptate,,.
Medierea oferă un control total al costurilor, părţile fiind implicate în toate etapele pro­c­esului de mediere. Oamenii nu mai trebuie să fie nevoiţi să accepte o decizie impusă, din partea unei instanţe şi să plătească avocaţi şi taxe împovărătoare.
Un proces de mediere, în cel mai rău caz, poate dura câteva săptămâni.De regulă necesită o şedinţă sau două, în funcţie de modul de cooperare şi de gradul de implicare al părţilor aflate în dieferend.
Pacea şi armonia este la îndemâna oricui, controlul a­su­pra propriei vieţi, de ase­me­nea.
Medierea este un proces voluntar şi este condus de un profesionist neutru şi im­par­ţial, mediatorul, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi deplină confidenţialitate. Me­di­a­torul sprijină părţile să a­jun­gă la o soluţie reciproc a­van­tajoasă, pentru a pune ca­păt disputei lor. Medierea este o parte a procesului de ne­go­ciere, iar mediaotrul nu va im­pune o decizie, ci părţile vor alege soluţia în mod liber.
Mediaotrul ajută părţile să-şi rezolve orice con­tra­dic­ţii, controverse, probeleme din diverse domenii, pro­ble­me civile, de familie, penale, de muncă şi orice problemă, de orice natură, aceleaşi pro­bleme cu care oamenii se gră­besc uneori să meargă la judecată.
Mediatorul tratează păr­ţi­le în mod egal şi asigură per­ma­nent echilibrul de puitere .Mediatorul nu va favoriza interesele uneia dintre părţi, şi nu va permite intimidarea sau instalarea nesiguranţei în tim­pul procesului.Pentru că în lipsa acestor condiţii, me­di­e­rea nu va continua.
Atunci când părţile doresc să meargă mai departe cu a­fa­cerile lor, cu relaţii din viata lor, să rezolve orice fel de pro­­blemă care necesită inter­ven­ţia unui terţe persoane, medierea este soluţia, pentru că oamenii vor câştiga timp preţios, vor salva bani pe care îi vor putea folosi în alte sco­puri mai eficiente, vor putea reface, menţine sau îm­bu­nă­tăţii relaţii chiar, pentru viitor.
Medierea este un drept al oricărui cetăţean european, iar organelor judiciare şi nu doar mediatorilor, le revine prin lege obligativitatea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor a acestui drept.

Ana Cristina Margu http://www.ramnic.ro/articole/pacea-si-armonia-este-la-ndemna-oricui–controlul-asupra-propriei-vieti-de-asemenea-63689/2014-04-14

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 24 times, 1 visits today)

Comments are closed.