Press "Enter" to skip to content

Ce riscă profesoara care a tuns elevul în fața clasei?

M P 0
Dreptul fiecărui cetățean la propria imagine, fie el elev sau adult, de sex masculin sau feminin este garatat art 73.1 din NCC  ”Dreptul la propria imagine(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.” Pe lângă acest articol, în capitolul II, intitulat ”Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente” la secțiunea  a 3-a găsim articolul Art. 64 NCC Inviolabilitatea corpului uman (1) Corpul uman este inviolabil.(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică şi psihică. Nu se poate aduce atingere integrităţii fiinţei umane decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.”
Pentru că fapta descrisă în presă pare a fi avut loc într-o instituție de învățământ iar motivația profesoarei ar fi fost ca lungimea părului băieților este prevăzută în regulamentul școlii, este important să amintim:LEGEA nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) , care spune: CAP. III.Egalitatea de sanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare ART. 15 (1) Este interzisă orice forma de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, inclusiv ucenicia la locul de munca, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continua. (2) Instituţiile de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implica în procese instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi referitoare la egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum şi măsuri concrete de garantare a egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare. ”
În ceea ce privește rigorile legii și pedeapsa pe care o riscă un cadru didactic cu o asemenea conduită, amintesc prevederile Noului Cod Penal și anume: Art. 197 ​NCP:​” Relele tratamente aplicate minorului. Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.” precum și Art. 297 ​NCP​:” Abuzul în serviciu (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.”
În încheiere reamintesc faptul că  Decizia ICCJ nr. 8/2017.privind Statutul de funcţionar public al profesorului din învăţământul preuniversitar de stat stabileşte că profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor prevăzute în Codul penal.

La fel de interesant:

Cum sunt pedepsiti minorii care comit infractiuni ?

O sansa pentru minorii care comit infractiuni – medierea

(Visited 222 times, 1 visits today)

Comments are closed.