Press "Enter" to skip to content

Dispozitii privind medierea in Legea notarilor publici

M P 0

LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, conține câteva dispoziții privitoare la procedura de mediere așa cum este ea prevăzută de Legea 192/2006 privind medeiera și organizarea profesiei de mediator.

Iată care sunt dispozițiile:

Articolul 44, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
“(2) Înscrisurile redactate de pãrţi, de reprezentanţii lor legali sau convenţionali ori, dupã caz, acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formã, notarul public putându-le aduce modificãrile şi completãrile corespunzãtoare, cu acordul pãrţilor.

La articolul 44, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
“(2^1) Pentru autentificarea unui acord de mediere, pãrţile din acord se prezintã personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant convenţional în baza unei procuri autentice, în vederea semnãrii în faţa notarului public şi îndeplinirii tuturor condiţiilor de fond şi de formã prevãzute de lege.

Ce se schimbă față de vechea reglementare?

Întâi de toate se face mențiune expresă cu privire la acordul de mediere. Astfel, după redactarea și semnarea acordului de mediere, la solicitatrea părților sau a reprezentanților acestora, înainte de autentificare, notarul va putea aduce modificări sau completări acordului de mediere doar cu acordul părților, respectiv cu acordul reprezentanților acestora, după caz.

Dacă observăm dispozițiile legii din vechea reglementare, acordul de mediere putea fi supus procedurii notariale iar notarul avea și anterior obligația de a face controlul de legalitate in vederea respectării condițiilor de fond și formă.

Ca atare, procedura notarială se va derula ca și anterior, in condițiile în care nu există prevederi speciale, exprese, noi, privind autentificarea acordului de mediere, cu excepția alineatului (2^1) din cuprinsul articolului 44, care face referire doar la prezențapărților sau a reprezentaților acestora, legali ori convenționali.

Pentru a ști când este necesar a fi îndeplinite anumite condiții de fond și formă pentru valabilitatea actului încheiat prin mediere,vă recomand să citiți acest articol ce-și păstrează încă valabilitatea:Acordul de mediere – autentificare notariala sau incuviintare din partea instantei?

Referitor la onorarii, rămâne de văzut care vor fi costurile autentificării acordului de mediere.

Potrivit practicii notariale, atunci când părțile veneau cu un act deja redactat de avocat, notarul acorda o reducere cu 10%  a onorariului notarului. Rămâne de văzut care va fi practica și în cazul acordului de mediere, in special atunci când notarul apreciază că trebuie să se facă modificări și/sau completări.

Pe același principiu, probabil că părțile vor beneficia de o reducere a onorariului notarului asemeni celei arătate anterior, dacă nu se va incheia un protocol intre instituțiile noastre – UNNPR si CDM – care să prevadă în mod expres procedura.

Diferit de onorarii, raman taxele impiuse de stat care rămân cele impuse prin lege.

(Visited 131 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns