Press "Enter" to skip to content

GHID PENTRU ORGANIZAREA SEDINTEI DE INFORMARE PRIVIND MEDIEREA

M P 0

GHID PENTRU ORGANIZAREA SEDINTEI DE
INFORMARE PRIVIND MEDIEREA
PREAMBUL
În sensul legii 192/2006 modificată şi completată prin legea 370/2009 şi legea 115/2012
Consiliul de mediere adoptă prezentul GHID de aplicare UNITARĂ a legii 192/2006
Prezentul ghid este elaborat de consiliul de mediere, în scopul asigurării unor practici
conforme cu dispoziţiile legii 192/2006, astfel cum au fost modificate de legea 370/2009 si
legea 115/20012, in cazul organizării de către mediatori a şedinţei de informare privind
medierea.
In conformitate cu dispoziţiile art.27, alin 1 din legea 192/2006, prezentul ghid este un
îndrumar de practică pentru mediatori, fără a avea caracter obligatoriu pentru aceştia
Informarea părţilor în conflict cu privire la mediere capătă un nouă dimensiune odată
cu intrarea în vigoare a Legii 115/2012.
Până la intrarea în vigoare a Legii 115/2012 informarea părţilor în conflict cu privire la
mediere era reglementată în lege numai din perspectiva obligaţiei mediatorului de a asigura
informarea părţilor cu privire la mediere in toate cazurile, în care era solicitat sa intervină.
Obligaţia mediatorului de a informa părţile cu privire la mediere deriva DIN PRINCIPIUL
ACCEPTULUI PROCESULUI DE MEDIERE IN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ care afirmă
dreptul părţilor de a alege/accepta participarea in mediere in cunoştinţă de cauză
Odată cu intrarea in vigoare a Legii 115/2012 cu privire la mediere se naşte obligaţia
părţilor în conflict, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă,
de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, cel puţin să se informeze cu privire
la mediere, obligaţie reglementată in art.2 alin1. In litigiile prevăzute la art. 60
1
, părţile
sunt ţinute să facă dovada îndeplinirii acestei obligaţii în faţa organelor judiciare.
Sediul materiei (dispoziţii legale) pentru etapa de informare a părţilor cuprinsă in
procedura medierii :
– art. 2 alin1 – în vigoare la 01.10.2012
– art. 5 alin. 1
– art.29 alin.1
– art. 43 alin.1 si 2
– art. 45 lit. c,
– art.60
1REGULAMENT DE APLICARE UNITARĂ A LEGII 192/2006
DEFINIREA INFORMĂRII PREALABILE OBLIGATORII
Informarea obligatorie cu privire la mediere, a părţilor aflate într-un conflict, este
etapa prealabila INCHEIERII CONTRACTULUI de mediere, cuprinsa in procedura
medierii, prin care mediatorul folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în
condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate, are scopul de a ajuta şi
determina ambele (toate) părţi, ca în deplin acord şi cunoştinţă de cauză, să accepte
rezolvarea neînţelegerilor dintre ele prin MEDIERE ( DIALOG şi NEGOCIERE).
Printre elementele obligatorii ale conţinutului informării se vor regăsi :
– Drepturile şi obligaţiile părţilor, rolul mediatorului, avantajele medierii, efectele
juridice ale acordului de mediere.
Informarea prealabilă obligatorie a părţilor, se realizează anterior încheierii contractului
de mediere şi este prevăzută în conţinutul art. 2 alin 1 din legea 192/2006 modificată şi
completată prin legea 370/2009 şi legea 115/2012. Informarea se va face ambelor părţi in
sesiune comună sau separată în funcţie de caz.
Având în vedere că procedura medierii este o procedură ce are în componenţa sa două
etape principale şi anume:
1) Pregătirea sesiunii de mediere –
2) Desfăşurarea medierii
Este necesar ca informarea prealabilă şi obligatorie ca parte integrantă a procedurii de
mediere, în etapa de pregătire a sesiunii de mediere, să fie realizată de mediator în
conformitate cu art. 5 alin 1 din legea 192/2006 doar cu acordul tuturor părţilor, in
întâlniri comune sau separate la latitudinea mediatorului.
– art.5, alin.1 ,,medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi”.
Conform art. 60
1
,, Dovada participării la şedinţa de informare privind procedura si
avantajele medierii intr-o anumită materie se face printr-un proces verbal de informare
eliberat de către mediatorul care a realizat informarea”
In urma etapei de informare, mediatorul va elibera procesul verbal de informare obligatorie
tuturor părţilor participante la şedinţa de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord
cu continuarea procedurii de mediere, se va încheia contractul de mediere ce va cuprinde toate
elementele cuprinse în conţinutul articolului art. 45, lit. a – i.
Procesul verbal de informare va fi semnat de mediator si de toate părţile participante la
şedinţa sau şedinţele de informare.Indiferent dacă informarea se face în şedinţă comună sau in şedinţe separate,
mediatorul va elibera procesul verbal de informare doar după ce acesta este semnat de
toate părţile aflate in conflict, care sunt sau urmează să fie parte intr-un litigiu.
Procesul verbal de informare va fi redactat integral de mediator la calculator si va cuprinde
următoarele elemente obligatorii:
– antet cu datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei
– număr de înregistrare (se va tine un Registru special cu numerele de înregistrare ale
proceselor verbale de informare)
– datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea
– data, ora si locul şedinţei de informare (locul va fi conform art. 51 din Legea
192/2006)
– părţile participante cu toate datele de identificare
– obiectul conflictului si numărul dosarului, daca este cazul
– Numărul şi data documentului prin care a fost exprimat consimţământul victimei de a
participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul, în cazul litigiilor prevăzute
la art. 60
1,
alin. 1, lit. g)
– decizia părţilor in urma informării si motivarea privind necontinuarea procedurii de
mediere
– semnătura si stampila mediatorului si semnătura părţilor
Părţile, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de
informare privind medierea. Articolul 2 din lege face referire clară la obligaţia părţilor de
a participa la şedinţa de informare.
– Art.2 ,,Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice,
sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea”
In toate cazurile, mediatorul face informarea părţilor despre avantajele medierii, scopul
medierii, efectele juridice ale medierii şi ale acordului de mediere fara a pretinde onorariu.
– Art.26 alin3 ,,Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la
procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii
contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”
În cazul în care la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, informează partea
solicitantă de existenţa a două posibilităţi privind participarea in întâlniri comune la
procedura informării prealabile obligatorii, astfel:1 Solicitantul să facă personal demersurile necesare pentru a participa împreună cu
cealaltă/celelalte parte/părţi la şedinţa de informare obligatorie pentru ambele
părţi, urmând ca la prezentarea acestora împreună, mediatorul să realizeze
informarea conform art. 26 alin 3. În această situaţie mediatorul nu va percepe
onorariu.
2 La cererea scrisă a solicitantului, mediatorul va adresa celeilalte părţi, în baza
unui contract de pregătire a medierii, o invitaţie cu confirmare de primire, în
vederea participării părţilor împreună sau separat la informarea obligatorie şi
gratuită, conform art. 43 alin. 1.
Cererea mentionată la punctul 2 are ca obiect organizarea şedintei de informare.
Aceasta cerere nu este o cerere de mediere.
ART.43 alin. 1 ,,Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În
cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va
adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii,
stabilind un termen de cel mult 15 zile.
Pentru transmiterea invitaţiei mediatorul poate incheia contractul de pregătire a
medierii (premediere) cu solicitantul.
Contractul de pregătire a medierii (premediere) se încheie la solicitarea scrisă a uneia
dintre părţi având ca obiect transmiterea unei invitaţii către partea, respectiv părţile, indicate
de solicitant, în vederea prezentării la o dată şi o oră convenită împreună cu mediatorul pentru
informarea obligatorie şi gratuită prevăzută de art. 2 alin 1 şi art. 43 alin. 1 din legea
192/2006 modificată.
Contractul de pregătire a medierii (premediere) va cuprinde următoarele elemente
obligatorii:
– Datele de identificare ale solicitantului,
– Obiectul pe scurt al conflictului supus medierii din perspectiva solicitantului,
– Obiectul contractului : demersuri pentru invitarea celorlalte parti la sedinta de
informare.
– Numărul dosarului şi instanţa, dacă este cazul
– Părţile invitate şi datele de contact ale acestora indicate de solicitant
– Data, ora şi locul stabilite pentru informarea prealabilă obligatorie
– Preţul serviciului (contractului)
– Datele de identificare şi de contact ale mediatorului
Invitaţia se transmite de mediator prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii
textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului orice alte date necesare contactării
celeilalte părţi (telefon, email, s.a).
Invitaţia adresată de mediator părţii sau părţilor invitate, este necesar să cuprindă şi
dispoziţiile art. 60
1
alin.1 din legea 192/2006 modificată, referitor la cazul în care conflictulajunge pe rolul instanţei de judecată şi devine LITIGIU. În acest caz părţile sunt ţinute să
facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii şi
efectele juridice ale acordului de mediere.
În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate
stabili, la cererea acesteia, cu acordul celorlalte părţi şi a solicitantului o nouă dată în vederea
participării la procedura informării prealabile obligatorii şi eventual, acceptării medierii.
În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor încheia şi semna contractul
de mediere, conform art. 43 alin. 2.
În situaţia în care după demersurile legale realizate de mediator la cererea uneia dintre părţi,
de a invita cealaltă parte (părţile) sa participe la procedura de informare prealabilă obligatorie,
şi una dintre părţi refuză scris sau nu se prezintă de două ori la rând în vederea informării
prealabile obligatorii, mediatorul eliberează părţii solicitante un document din care sa reiasa
toate demersurile pe care le-a realizat, ataşând şi copie după confirmarea/confirmările de
primire a invitaţiei (invitaţiilor) pe care le-a trimis.
Acest document scris eliberat de mediator solicitantului are scopul de a dovedi instanţei de
judecată faptul că solicitantul a fost de buna credinta si a încercat invitarea părţii adverse
având în vedere îndeplinirea obligativităţii de participare comună la procedura de informare
prealabilă obligatorie conform art.60
1.
din lege. În acest caz instanţa de judecată va decide
dacă va începe procesul sau, cu acordul părţii interesate,(reclamantul) va trimite părţile la
mediator pentru indeplinirea procedurii de informare obligatorie conform art. 60
1
.
Acest document nu reprezintă proces verbal de informare prealabilă obligatorie, conform
legii. Informarea către partea solicitantă va fi semnată doar de mediator redactată în două
exemplare originale, unul va fi transmis solicitantului şi un exemplar va fi păstrat în arhiva
mediatorului.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns