Press "Enter" to skip to content

GHID PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTEI DE INFORMARE PRIVIND MEDIEREA

M P 0

GHID PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTEI DE INFORMARE
PRIVIND MEDIEREA
1. Scopul si rolul informarii.
Principiul informarii este o necesitate pentru ca procedura MEDIERII si modul de
actiune al mediatorului sa fie cunoscute de parti PREALABIL DECIZIEI lor DE A
PARTICIPA la MEDIERE. Principiul informarii guverneaza activitatea mediatorului
de la primul contact cu partile si pana la finalizarea medierii.
Ca efect al noilor reglementari in materie, principiul informarii a fost consacrat ca fiind
obligatie legala pentru parti atat inainte de declansarea unui proces in instanta cat si la
solicitarea instantei, pe parcursul procesului
Scopul informarii este ca mediatorul sa aduca la cunostinta partilor avantajele, efectele,
regulile si limitele medierii adaptat la situatia lor concreta.
2. CONTINUTUL INFORMARII OBLIGATORII
Continutul informarii cu privire la mediere, VA CUPRINDE, fara a se limita, elementele
RELEVANTE CU PRIVIRE LA DEFINIREA medierii si principiile acesteia, rolul
mediatorului, drepturile si obligatiile partilor, avantajele medierii, efectele juridice ale
acordului de mediere, posibilitatea obtinerii pe cale necontencioasa a unei hotarari
JUDECATORESTI DE CONSFINTIRE A ACORDULUI DE MEDIERE si posibilitatea
autentificarii DE CATRE notarul public A ACORDULUI REZULTAT DIN MEDIERE.
Părţile au libertatea sa isi aleaga mediatorul. Sursa oficiala pentru alegerea mediatorului este
tabloul mediatorilor autorizati intocmit de Consiliul de mediere publicat pe site-ul institutiei:
www.cmediere.ro.
3. REALIZAREA INFORMARII OBLIGATORII
Informarea obligatorie A PARTILOR se realizeaza anterior incheierii contractului de
mediere.
INFORMAREA OBLIGATORIE SE REALIZeAza DE MEDIATOR pentru toate
partile implicate in conflict, IN INTALNIRI COMUNE SAU INDIVIDUALE IN
FUNCTIE DE OPTIUNEA acestora partilor SI DE DECIZIA MEDIATORULUI
CARE VA AVEA IN VEDERE ELEMENTELE PARTICULARE ALE conflictului.
In cazul informarii PARTILOR, mediatorul este obligat sa respecte termenul de
maximum 15 zile consacrat de art 60^2 din L192/2006 modificata si prin Legea 115/2012
modificata prin OUG 90/2012.
Informarea se poate realiza dupa cum urmeaza:a. In situatia in care ambele parti se prezinta la mediator acesta nu poate pretinde
onorariu pentru activitatea de informare.
b. In situatia in care la mediator se prezinta o singura parte in vederea informarii si
partea nu intelege poate sa asigure prezenta celeilalte/celorlalte parti, mediatorul
va proceda la convocarea acesteia/acestora, la solicitarea partii prezente in baza
unui contract. Cheltuielile aferente procedurii de invitare a celeilalte/celorlalte
parti vor fi suportate de partea solicitanta.
c. In situatia in care o parte se prezinta la mediator in vederea derularii procedurii
de mediere si solicita acestuia declansarea procedurii de mediere, mediatorul va
proceda in baza unui contract la invitarea celeilalte/celorlalte parti. In acesta
situatie mediatorul este indreptatit sa solicite onorariu si cheltuieli ocazionate in
derularea procedurii de pregatire a medierii.
Daca este mandatat de solicitant, mediatorul este liber sa depuna toate diligentele pe
care le considera necesare in acord cu art 43 din Lege pentru a asigura prezenta tuturor
partilor in vederea desfasurarii sedintei/sedintelor de informare.
In cazul in care la mediator se prezinta numai o parte pentru realizarea informarii
mediatorul va solicita date despre partea/părţile aflate in conflict in vederea transmiterii
invitatiei in acord cu art 43 alin 1 din Lege.
4. ELIBERAREA DOCUMENTELOR DE CATRE MEDIATOR DOVADA
INFORMARII OBLIGATORII
Sediul materiei
ART2 (1
1
) din Legea 192/2006 modificata prin L115/2012 modificata prin OUG 90/2012: Dovada
participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de
informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în
scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori
nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se
depune la dosarul instanţei.
CERTIFICATUL DE INFORMARE SE ELIBEREAZA DE MEDIATOR DOAR IN
SITUATIA IN CARE TOATE PARTILE CONFLICTULUI AU FOST INFORMATE
IN INTELESUL LEGII CU PRIVIRE LA MEDIERE.
Certificatul de informare trebuie semnat de mediator si de părţile participante la
şedinţa de informare. Eliberarea certificatului de informare se face numai dupa
semnarea acestuia de catre mediator si toate părţile conflictului independent de
sustinerea informarii in comun sau individual. Certficatul de informate se elibereaza
intr-un numar de exemplare originale egal cu numarul partilor informate plus unul
pentru arhiva formei de exercitare a profesiei.
Mediatorul elibereaza certificat de informare si in cazul in care dupa ce s-a finalizat
informarea, una dintre părţile conflictului refuza sa-l semneze.In cazul in care părţile invitate nu confirma participarea, refuza participarea in scris sau daca a
acceptat participarea nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare mediatorul va
elibera un proces verbal in care se va consemna situatia specifica acelui caz.
In situatia imposibilitatii finalizarii informarii indiferent de motiv (spre exemplu una dintre
parti pleaca se retrage in timpul informarii) fapt ce lipseste de eficienta informarea, procedura
astfel ca in acest caz mediatorul va elibera procesul verbal prevazut de teza a doua a art. 2 alin
1^1 din Lege.
Certificatul de informare ( anexa 1 la prezentul Ghid) va fi redactat de mediator si va
cuprinde următoarele elemente obligatorii:
– datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei (obligatoriu denumire, sediul
profesional si numarul certificatului de inregistrare fiscala cu data eliberarii acestuia)
– număr de înregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de
exercitare a profesiei
– datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea
– data, ora si locul şedinţei de informare
– părţile participante cu toate datele de identificare (nume/denumire si domiciliu/sediu)
– obiectul conflictului si dupa caz numărul dosarului din instanta si instanta pe rolul
careia se afla dosarul
– decizia fiecarei părţi in urma informării cu privire la acceptarea medierii
– semnătura si stampila mediatorului si semnatura părţilor
In cazul particular al art 60
1,
alin. 1, lit. g) din Lege mediatorul va consemna in cuprinsul
certificatului si numarul si data documentului prin care a fost exprimat
consimtamantul victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu
faptuitorul. (anexa 3 la prezentul ghid).
Procesul verbal ( anexa 2 la prezentul Ghid) prevazut la art 2 alin1^1 din Lege va fi redactat
de mediator si va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
– datele de identificare ale formei de exercitare a profesiei (obligatoriu denumire, sediul
profesional si numarul certificatului de inregistrare fiscala cu data eliberarii)
– număr de înregistrare al certificatului si data inregistrarii in registrul formei de
exercitare a profesiei
– datele de identificare ale mediatorului care a realizat informarea
– data, ora si locul şedinţei de informare
– părţile participante cu toate datele de identificare (nume/denumire si domiciliu/sediu)- obiectul conflictului si dupa caz numărul dosarului din instanta
– motivul pentru care nu s-a putut realiza informarea TUTUROR PARTILOR
– semnătura si stampila mediatorului si dupa caz, semnatura partilor prezente daca
informarea se realizeaza in intalnire comuna
In cazul particular al art 60
1,
alin. 1, lit. g) din Lege mediatorul va consemna in cuprinsul
certificatului si numarul si data documentului prin care a fost exprimat consimtamantul
victimei de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul. (anexa 3 la
prezentul ghid)
5. (Nu e nevoie de numar 5. Textul poate curge in continuarea expunerii de la pct. 4 Ghid).
Avand in vedere prevederile art.26 alin3 coform carora ,,Pentru activitatea de
informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia,
îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate
pretinde onorariu”, mediatorul nu poate pretinde onorariu pentru activitatea de
informare si nu poate conditiona eliberarea certificatului de informare sau a procesului
verbal de plata unui onorariu.
In situatia in care la mediator se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, informează
partea solicitantă ca informarea se realizeaza PENTRU TOATE PARTILE din
conflict/litigiu, fara a se elibera certificatul de informare. Totodata mediatorul informeaza
partea/părţile interesate ca exista posibilitatea demersului personal al acesteia de a asigura
prezenta celeilalte/celorlalte parti in vederea realizarii informarii PRECUM SI existenţa
posibilităţii privind invitarea celeilalte/celorlalte parti DE CATRE MEDIATOR pentru
participarea la procedura informării obligatorii. DE ASEMENEA, MEDIATORUL
INFORMEAZA PARTEA/PARTILE INTERESATE DE POSIBILITATEA
ORGANIZARII SEDINTEI DE INFORMARE IN COMUN SAU INDIVIDUAL SI IN
FUNCTIE DE PARTICULARITATILE CONFLICTULUI SI OPTIUNEA
PARTII/PARTILOR VA RECOMANDA UNA DIN CELE DOUA VARIANTE.
MODALITATEA DE ORGANIZARE A SEDINTEI DE INFORMARE DEPINDE si
DE OPTIUNEA IDENTIFICATA DE PARTI.
Invitaţia se transmite de mediator prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii
textului. Partea solicitantă este obligata sa furnizeze mediatorului orice alte date necesare
contactării celeilalte/celorlalte părţi (telefon, email, adresa de corespondenta/fax).
În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor încheia și semna contractul de
mediere, conform art. 43 alin. 2., iar mediatorul nu este obligat sa elibereze certificatul de
informare. Procesul verbal de inchidere a medierii confirma realizarea informarii conform art.
45 din Lege. In acest sens in continutul procesului verbal de inchidere a medierii se va
introduce mentiunea: „Potrivit art…..din contractul nr….din data……părţile declara ca au fost
informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile,
conform art 45 alin 1 lit c din L192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare”.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns