Press "Enter" to skip to content

Începând cu 2013, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să participe la şedinţa de mediere

M P 0

Zilele acestea,  a fost apro­bată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea si com­pletarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organi­zarea profesiei de mediator, precum si pentru modifica­rea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006.  “Începând cu data de 01.02.2013, per­soanele fizice sau persoa­nele juridice sunt obligate să participe la şedinţa de infor­mare prealabilă privind avan­tajele medierii, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă: litigii care privesc raporturile de vecinătate, litigiile de muncă şi cele civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care       s-a pronuntat o hotarâre exe­cutorie de deschidere a pro­ce­durii de insolventa, a actiu­nilor referitoare la Registrul Comertului şi a cazurilor în care părţile aleg sa recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevă­zută la art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă”.  “Prin informarea prealabilă obli­gatorie cu privire la mediere, se înţelege etapa prin care mediatorul ajută părţile să accepte rezolvarea neînţele­gerilor dintre ele prin me­diere. În concret, mediatorul informează părţile despre avantajele medierii, scopul şi limitele medierii, rolul me­diatorului, efectele juridice ale medierii si ale acordului de mediere”. “Este foarte important de subliniat că in­stanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîn­deplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare pre­alabilă privind medierea. Dovada participării la şedinţa de informare privind avan­tajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea”. Dis­poziţiile referitoare la sancţiu­nea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor în­cepute  după data de 01.02.2013.

(Visited 22 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns