Press "Enter" to skip to content

Medierea şi arbitrajul – informaţii utile şi avantaje

M P 0
MEDIEREA

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Reţinem că nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.
Deşi în ţările din vestul Europei şi în SUA medierea este percepută ca o soluţie principală pentru soluţionarea conflictelor, în prezent, în ţara noastră, deşi există cadrul legislativ încă din anul 2006, în realitate, această formă alternativă de soluţionare a litigiilor este puţin uzitată întrucât – pe de o parte – există o cvasinecunoaştere a acestei proceduri de către cetăţeanul de rând şi – pe de altă parte – medierea nu este obligatorie în prezent în niciun litigiu, ci este facultativă.
În schimb, de la 1 ugust 2013 a devenit obligatorie, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, doar procedura de informare cu privire la mediere, înainte ca dosarul să fie judecat de instanță, şi doar în anumite cazuri/materii expres prevăzute de lege, si anume:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În materiile mai sus amintite reclamantul este obligat să demareze procedura de informare obligatorie.
Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată atât de către mediator, cât şi de cătrejudecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.

Serviciile prestate cu privire la informarea obligatorie sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.
În ceea ce priveşte procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, aceasta nu poate depăşi15 zile calendaristice.

Se pune firesc întrebarea “Ce sancţiune se aplică în cazul în care, în materiile pentru care legiuitorul a impus obligativitatea şedinţei de informare privind avantajele medierii, reclamantul nu parcurge şi această procedură/etapă?”. Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, conform art. 2 alin 12 din Legea nr. 192/2006.
AVANTAJE
O altă întrebare legată de mediere este şi următoarea: “Care sunt câteva dintre avantajele oferite de acest tip de soluţionare a conflictelor?”.
Unul dintre avantajele medierii constă în costurile mai reduse decât în cazul soluţionării conflictelor pe calea instanţei de judecată. În acest sens, cititorul trebuie să reţină că cererile prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor când este rezultată din acordul de mediere se taxează cu doar 20 de lei. În cazurile în care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în care acordul de mediere are ca obiect partajulla taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5 din OUG nr. 80/2013 (valoarea taxei care se percepe pentru soluţionarea litigiului pe calea instanţei de judecată).
De asemenea, pe lângă confidenţialitate şi flexibilitate în cadrul procedurii medierii, beneficiul faptului că soluţia obţinută este una ce nu este impusă de către un terţ (arbitru) sau de către o instanţă de judecată, există şi avantajul imens constând în faptul că părţile îşi pot rezolva mult mai rapid conflictele, durata soluţionării conflictelor în cadrul medierii fiind incomparabil mai mică decât în cazul soluţionării acestora pe calea instanţelor de judecată.
Amintim şi faptul căpe durata desfăşurării medierii,  prescripţia nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă, aceasta se suspendă.

ARBITRAJUL

Arbitrajul este o jurisdicţie alternativă având caracter privat.
Părţile, prin convenţia arbitrală, sunt libere să prevadă că litigiile lor vor fi supuse unei instituţii permanente de arbitraj –arbitrajul instituţionalizat – sau unui arbitraj ad-hoc.
Aşadar, condiţia necesară şi suficientă pentru a beneficia de serviciile de arbitraj este includerea în toate convenţiile civile (dintre doi oameni de afaceri, două persoane fizice, dintre două părţi) a unei clauze care se numeşte clauză compromisorie.
Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în care este stipulată sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului, arătându-se, sub sancţiunea nulităţii, modalitatea de numire a arbitrilor. În cazul arbitrajului instituţionalizat este suficientă referirea la instituţia sau regulile de procedură ale instituţiei care organizează arbitrajul.

Arbitrajul instituţionalizat este acea formă de jurisdicţie arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod permanent pe lângă o organizaţie sau instituţie internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale.

Arbitrajul ad-hoc 
este organizat prin convenţia arbitrală încheiată între părţi, de către un terţ, altul decât o instituţie de arbitraj.
Întrebarea firească pe care şi-o pune cititorul este aceea referitoare la cine poate apela la această modalitate de soluţionare a conflictelor şi în ce materii este posibilă calea arbitrajului?
În acest sens, reţinem că persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, cu exceptia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.
De asemenea, statul şi autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care România este parte.

Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de organizare prevede altfel.
În practică, printre conflictele cel mai adesea supuse soluţionării pe calea arbitrajului se regăsesc acţiunile în răspundere contractuală, cele având ca obiect pretenţii decurgând din diverse raporturi juridice ori cele prin care se urmăreşte constatarea nulităţii, rezilierii sau rezoluţiunii unui contract.
AVANTAJE
O altă întrebare legată de arbitraj este şi următoarea: “Care sunt câteva dintre avantajele oferite de acest tip de soluţionare a conflictelor?”.
Pe lângă faptul ca arbitrajul este, cel mai adesea, o modalitate rapidă şi eficientă pentru rezolvarea conflictelor/disputelor (durata procedurii fiind mult mai redusă decat al unui litigiu soluţionat pe calea instanţei de judecată, iar taxele arbitrale sunt reduse cu circa 50% în raport cu taxele judiciare de timbru), arbitrajul poate fi perceput şi ca o soluţie salvatoare atât pentru păstrarea relaţiilor (fiind vorba de confidenţialitatea litigiului), cât şi pentru flexibilitateconcretizată în parcurgerea unei proceduri mai puţin greoaie şi rigidă comparativ cu procedura de drept comun a unui litigiu într-o instanţă de judecată.
Un alt avantaj consistent în ceea ce priveşte arbitrajul constă în acela că arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale (aşadar, există posibilitatea alegerii arbitrilor), iar în administrarea acestei jurisdicţii părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.
De asemenea, hotărârile pronunţate de arbitii sunt definitive şi obligatorii şi se execută silit întocmai ca hotărârile judecătoreşti.
Sursa:http://legestart.ro/o-altfel-de-solutionare-a-conflictelor-medierea-si-arbitrajul-informatii-utile-si-avantaje/
Daca doriti sa solicitati un mediator din echipa noastra o puteti face apeland  unul din numerele de telefon afisate la datele de contact !
(Visited 48 times, 1 visits today)

Comments are closed.