Press "Enter" to skip to content

STATUTUL MEDIATORULUI

M P 0

Capitolul  1.  Principiile profesiei de mediator

 

Art.1 (1) Profesia de mediator este libera si independenta, cu organizare si conducere stabilite in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 pentru organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.
(2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
a) principiul legalitatii;
b) principiul libertatii;
c) principiul independentei;
d)principiul neutralitatii;
e) principiul impartialitatii;

f) principiul confidentialitatii;

g) principiul pastrarii secretului profesional.

 

Capitolul  2.  Activitatea profesionala a mediatorului

 

Art.2 Statutul profesional

(1) Mediatorul este  persoana abilitată să practice  medierea. Mediatorul este persoana apta sa faciliteze negocierile dintre părtile aflate într-un conflict/dispută/litigiu si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, intr-un  termen rezonabil si  obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(2) Profesia de mediator se exercită numai de către  mediatorii autorizaţi, înscrişi in tabloul mediatorilor autorizaţi întocmit şi publicat de Consiliul de Mediere.

 

Art.3 Exercitarea profesiei

(1) Profesia de mediator se exercită exclusiv in cadrul formelor de exercitare a profesiei asa cum au fost reglementate in Legea 192/2006, modificată şi completată.

(2) In exercitarea profesiei mediatorul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.
(3) Mediatorul are dreptul sa desfăşoare procedura de  mediere atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, cu respectarea principiilor de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

(4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

Art. 4 Activitatea mediatorului
(1) Activitatea mediatorului se realizează prin:
a) informarea despre procedura medierii şi avantajele acesteia;

b) invitarea, partilor la mediere.

c) redactarea de documente, în conformitate cu prevederile Legii 192/2006 , modificată Si completată.

f) activitatea de mediere propriu-zisă, aşa cum o stabileşte mediatorul în funcţie de amploarea conflictului ce face obiectul medierii.

(2) Veniturile mediatorului se realizează din toate activităţile definite mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Art.5  Calitatea serviciilor prestate

 

(1) Mediatorul este obligat ca, prin exercitarea în limitele legii şi cu bună-credinţă a atribuţiilor profesiei, să asigure servicii de calitate, desfăsurate în spaţii special  amenajate, în concordanță  cu forma  de organizare a profesiei.

(2) Consiliul de Mediere este obligat să sprijine mediatorul, prin asigurarea şi menţinerea unui cadru legal optim pentru mediere, ca activitate de interes public.

(3) Pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul beneficiază de recunoaşterea, sprijinul, susţinerea şi colaborarea instituţiilor publice şi juridice, cum sunt prevăzute în Legea 115/2012.

 

Art.6 Supremaţia legii

Mediatorul este obligat să respecte Constituţia şi legile ţării, reglementările Uniunii Europene  şi internaţionale la care România este parte, Statutul profesiei şi Codul deontologic  al mediatorului .

 

Capitolul  3.  Organizarea profesiei de mediator

 

Secţiunea 1. Accesul in profesia de mediator .Dobândirea calităţii de mediator .

Art. 7. Profesia de mediator se exercita numai de persoana  care a dobîndit calitatea de  mediator in condiţiile stabilite de Legea 192/2006  privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Mediatorul autorizat este persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declarã o formã de exercitare a profesiei prevãzutã la art. 22 din Lege, avizatã de Consiliu.

Art.8. Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevãzute la art. 12 din Lege, dupã ce face dovada înscrierii într-o asociaţie profesionalã, conform obligaţiei prevãzute la art. 24 din Lege. Art. 16.

Art .9 Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel maşter în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Art.10.Primirea în profesia de mediator presupune  parcurgerea etapei de autorizare in profesia de mediator , urmata de inscrierea in Tabloul mediatorilor .

Art.11. Autorizarea mediatorului se realizează în baza unei cereri individuale  adresate Consiliului de Mediere , care , primind-o ,va verifica in primul rand indeplinirea condiţiilor prevazute la art 7, lit a)-g) sau, dupã caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;

Art.12. Cererea formulată de persoana care doreşte să fie primită în profesie se adresează preşedintelui consiliului  de mediere, se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare ,personal sau prin curier şi va cuprinde:

a)   actul de identitate – copie;

b)   certificat de naştere –copie;

c)   certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul);

d)   diplomă de licenţă/titlu de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului– copie legalizată;

e)   documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz – copie ;

f)    certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu( sau adeverinta emisa de Consiliu); sau

g)   dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliul de Mediere;  sau

h)   adeverinţa medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de medicul de medicina muncii sau după caz, adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “Clinic Sănătos” în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere – original;

i)     cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere, pentru cetăţenii români, sau declaraţie mediatorială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini- original;

j)    dovada vechimii în muncă – copie;

k)   dovada achitării taxei de autorizare ,in cuantumul stabilit de Consiliul de Mediere, în contul Consiliului de Mediere sau direct la casieria Consiliului

l)     actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;

m) dovada spaţiului pentru sediul profesional, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, etc. –copie

n)   2 fotografii tip buletin pentru legitimatie prinse la inceputul dosarului

  • o)    declaraţia că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Lege;

p)   declaraţia solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înţelege să renunţe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator  şi cunoaşte intervenirea sancţiunii caducităţii acesteia în caz de neconformare în termen;

Art .13 Pe baza documentelor depuse conform art.11 , Consiliul constatã daca sunt sau nu  îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 8 şi în termen de 30 de zile de la data depunerii  cererii, Consiliul adoptã o hotãrâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptãrii hotãrârii.

Art.14. In situaţia in care se constata îndeplinite condiţiile Consiliul emite o data cu hotãrârea şi autorizaţia de mediator, care se comunica in acelasi termen de 10 zile calendaristice de la data adoptãrii hotãrârii.

Sectiunea 2. Recunoaşterea pregãtirii ca mediator a unui cetãţean al unui stat terţ  sau a unui cetatean roman care a obtinut calificarea in profesia de mediator intr-un stat terţ.

Art. 15. Recunoaşterea pregãtirii ca mediator a unui cetãţean al unui stat terţ  sau a unui cetatean roman care a obtinut calificarea in profesia de mediator intr-un stat terţ.se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregãtirii, aprobatã de Consiliu conform Legii.

Art.16. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai  unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.17.In acest sens ei dobandesc accesul in profesie in urmatoarele conditii , potrivit  prevederilor art 8 alin 5 din Lege :

a) prezintă titlul de studii, însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

b) prezintă conţinutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii şi, după caz, documentele care atestă dobândirea calităţii de mediator. Consiliul de mediere evaluează conţinutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoştinţele şi abilităţile atestate de aceste documente cu cerinţele stabilite conform legii române, şi hotărăşte, dacă este cazul, accesul în profesie

Art.18.In afara verificarii îndeplinirii acestor condiţii , sunt verificate  si  abilităţile şi cunoştinţele  solicitantului  ,iar daca acestea nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare şi experienţa profesională dobândită de solicitant şi îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineşte toate aceste cerinţe.

Art.19. Condiţiile de echivalare ori compensare a calificării, în situaţia în care cunoştinţele şi abilităţile atestate nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

Art.20. Mediatorul străin poate desfăşura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de provenienţă, fiind exceptat de la cerinţele de autorizare şi de înscriere prevăzute în lege, având însă obligaţia înştiinţării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăşurarea acestei activităţi.

Art.21 Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

Art.22 Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2) din Lege , documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.

Art.23 În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.

Cetãţenii români sau strãini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţitã de documentele care atestã parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevãzutã de Lege.

Art. 24.În toate cazurile, Consiliul va emite o hotãrâre individualã cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.

Art .25.  Cererea formulată de mediatorul din altă ţară în vederea exercitării profesiei de mediator în România se va depune  personal sau prin posta in dublu exemplar la Consiliul de mediere  ,cu respectarea  cerintele prevazute la art.11, in plus  fiind atasata hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art.8 şi 72 din Legea nr.192/2006, modificată şi completată

Art.26. În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 39 alin. (4) pot depune odatã cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţitã de urmãtoarele documente:

a)   cerere de inscriere in Tabloul Mediatorilor –original, cu precizarea daca este vorba de stagiari sau definitivi in profesia de  mediator ,conform modelelor  de pe site-ul Consiliului de Mediere-

b)   declaratie pe propria raspundere cu privire la inregistrarea in evidentele fiscale a activitatii de mediere si a formei de exercitare a profesiei de mediator  –original

c)   dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii(RNEODM)-copie

d)   declaraţie pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul Mediatorilor  –original

Art .27. În situaţia în care existã mediatori care nu doresc sã se afilieze, se va depune cererea prin care persoana neafiliatã şi-a exprimat opţiunea pentru a fi luatã în evidenţa unei asociaţii profesionale – în copie.

Art.28. Odatã cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizãrii unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotãrâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.

Art.29.(1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.

(2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei Permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia Permanentă.

(4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de cãtre Comisia permanentã. Solicitarea motivatã se consemneazã în procesul-verbal de şedinţã şi se transmitesolicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţã.

Art.30.(1) Orice formã de exercitare a profesiei de mediator poate sã îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, pãstrându-şi acelaşi numãr sub care a fost înscrisã iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu.

(2) Orice mediator poate sã opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.

(3) În cazul modificãrii, schimbãrii sau încetãrii formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţitã de urmãtoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:

a) actul de identitate – în fotocopie;

b) hotãrârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicitã modificare, schimbare sau încetare – în fotocopie,

c) actul prin care face dovada modificãrii sau schimbãrii intervenite (dovada noului spaţiu, hotãrârea asociaţilor, procesverbal al adunãrii asociaţilor, certificat de cãsãtorie sau hotãrârea definitivã privind desfacerea cãsãtoriei etc.) – în fotocopie,

d) dovada plãţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu – în fotocopie;

e) legitimaţia de mediator, vizatã la zi – în fotocopie.

(4) Orice modificare survenitã în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizatã de Consiliu se constatã prin decizie a preşedintelui.

(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobã prin hotãrâre a Consiliului şi devine aplicabilã de la data emiterii hotãrârii.

(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberãrii hotãrârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.

(8) Orice mediator are dreptul sã îşi suspende activitatea pe o perioada determinatã sau nedeterminatã, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevãzute la alin. (3) lit. a), b) şi e).

(9) Suspendarea activitãţii la cererea mediatorului se constatã prin decizie a preşedintelui şi se înscr în Tabloul mediatorilor, conform legii.

(10) Încetarea suspendãrii se realizeazã prin depunerea unei cereri însoţite de urmãtoarele documente:

a) act de identitate – în fotocopie;

b) hotãrârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei – în fotocopie;

c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor – în original.

(11) Încetarea cauzei de suspendare se constatã prin decizie a preşedintelui.

12) Autorizarea ca mediator, solicitatã Consiliului ulterior încetãrii calitãţii de mediator, se realizeazã în aceleaşi condiţii prevãzute la art. 39 şi 40.

Art. 31.Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (9), cererea de înscriere în Tabloul mediatorilor putând fi fãcutã concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separatã. În toate cazurile sunt aplicabile prevederile art. 40 alin. (9).

 

SECTIUNEA a 2-a Organele profesiei de mediator

 

                        Consiliul Judetean de Mediere

Art. 32(1) Consiliul Judetean de Mediere este persoana juridica de interes public, constituit din toti mediatorii inscrisi in tabloul mediatorilor, cu patrimoniu propriu si organizare de sine statatoare
(2) Sediul Consiliului Judetean de Mediere  este in orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti.

Art. 33(1) Fiecare  Consiliul Judetean de Mediere are un buget propriu. Contributia mediatorilor la realizarea bugetului este stabilita de Consiliul director.
(2) Cuantumul contributiei va fi stabilit prin decizia consiliului director , in raport cu prevederile bugetului propriu si cu hotararile Congresului mediatorilor. Decizia consiliului director vafi adusa la cunostinta mediatorilor  inscrisi in tabloul mediatorilor Consiliului Judetean de Mediere cu drept de exercitare a profesiei, cu cel putin 30 de zile inainte de punerea sa in aplicare
(3) PatrimoniulConsiliului Judetean de Mediere  poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.

Art. 34 (1) Organele de conducere ale Consiliului Judetean de Mediere sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) presedintele;
(2) In cadrul Consiliului Judetean de Mediere se constituie si functioneaza:
a) comisia de cenzori;
b) comisia de disciplina.

Art. 35 (1) Adunarea generala a Consiliului Judetean de Mediere  poate fi, in conditiile legii, ordinara si extraordinara
(2) Au dreptul sa participe la sedintele adunarii generale mediatorii care sunt inscrisi in tabloul mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei si nu se afla in situatii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei.

Art. 36 (1) Data la care are loc adunarea generala ordinara se stabileste de catre consiliul director in prima sedinta din luna ianuarie a fiecarui an.
(2) Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de comisia de cenzori a Consiliului Judetean de Mediere , precum si la cererea a peste o treime din totalul membrilor Consiliului Judetean de Mediere.
(3) Organizarea adunarii generale ordinare sau extraordinare este in sarcina consiliului director.
(4) Neindeplinirea obligatiei de organizare a adunarii generale atrage raspunderea disciplinara a celor vinovati
(5) Odata cu convocarea adunarii generale se stabileste si ordinea de zi. Mediatorii  cu drept de a participa la sedintele adunarii generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse in scris la Consiliul Judetean de Mediere cu cel putin 5 zile inainte de data la care a fost convocata adunarea generala
(6) Ordinea de zi va fi supusa spre aprobare prin vot deschis adunarii generale
(7) Inscrierile la cuvant se vor face inaintea inceperii dezbaterii fiecarui punct al ordinii de zi. Orice inscriere ulterioara acestui moment va fi luata in considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adunarii generale.

Art. 37 (1) Adunarea generala este legal constituita numai cu participarea majoritatii mediatorilor care au dreptul de a participa la adunarea generala
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale va consemna aceasta imprejurare intr-un proces-verbal si va stabili data urmatoarei adunari generale in prezenta mediatorilor participanti la adunare. Data noii adunari nu va putea fi mai tarziu de 15 zile de la data primei adunari; consiliu ldirector va convoca noua adunare generala cu cel putin 7 zile inainte de data fixata
(3) Cea de-a doua adunare generala, convocata in conditiile alin. (2), este legal constituita cu participarea a cel putin o treime din numarul total al membrilor sai
(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul adunarilor generale de alegere a organelor de conducere ale Consiliului Judetean de Mediatori care au in evidenta pana la 500 de mediatori cu drept de exercitare a profesiei. In cazul acestor Consilii, in situatia in care cvorumul adunarii generale de alegere a organelor de conducere ale Consiliului Judetean de Mediere nu este legal constituit, consiliul director va stabili data la care se convoaca o noua adunare generala de alegere a organelor de conducere ale Consiliului Judetean de Mediere, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor
(5) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegata
(6) Cu cel putin 60 de zile anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile judetene de mediere vor adopta regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului sau/si pe pagina web aConsiliului Judetean de Mediere
(7) Hotararile adunarii generale, inclusiv cele ale adunarilor elective, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care Legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot

Art. 38 (1) Secretarul adunarii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
a) modul in care a fost convocata adunarea generala si caracterul ordinar sau extraordinar al acesteia;
b) anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea generala;
c) numarul membrilor prezenti;
d) componenta prezidiului adunarii generale;
e) ordinea de zi votata de adunarea generala;
f) luarile de cuvant;
g) hotararile, rezolutiile si motiunile adoptate;
h) orice alte activitati desfasurate in adunarea generala
(2) Procesul-verbal va purta semnaturile membrilor prezidiului adunarii generale
(3) Procesul-verbal va fi inregistrat si depus la Consiliul Judetean de Mediere, putand fi consultat oricand de membrii Consiliului Judetean de Mediere si de Consiliul de  Mediere

Art. 39 (1) Adunarea generala a Consiliului Judetean de Mediere  adopta hotarari care sunt obligatorii pentru membrii consiliului, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut
(2) De asemenea, adunarea generala poate adopta rezolutii si motiuni.

Art. 40 (1) Consiliul director este format din 5 pana la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 5 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit
(2) Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului inscrisi in tabloul avocatilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu mai putin de 50 de mediatori;
b) 7 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu un numar de mediatori cuprins intre 51 si 100;
c) 9 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu un numar de mediatori  cuprins intre 101 si 200;
d) 11 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu un numar demediatori  cuprins intre 201 si 500;
e) 13 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu un numar de mediatori cuprins intre 501 si 1.000;
f) 15 consilieri pentru Consiliile judetene de Mediere cu peste 1.001 de mediatori
(3) In numarul total al membrilor consiliului director sunt cuprinsi presedintele  si vice-presedintele
(4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale Consiliului Judetean de Mediere
(5) Adunarea generala a Consiliului Judetean de Mediere poate hotari alegerea unor consilieri supleanti. In caz de incetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanti vor completa Consiliul Judetean de Mediere in ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri pentru perioada de mandat ramasa vacanta.

Art. 41 (1) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, dar cel putin 3, alesi pe o perioada de 4 ani dintre mediatorii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 5  ani. Mandatul lor poate fi reinnoit
(2) Dispozitiile art. 71 alin. (5) se aplica in mod corespunzator
(3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmari, in masura situatiei concrete a fiecarui Consiliu Judetean de Mediere, ca cel putin unul dintre acestia sa aiba studii economice. Daca volumul de activitate al comisiei de cenzori, propriu Consiliului Judetean de Mediere, o impune, adunarea generala va stabili si conditiile remunerarii acestora
(4) Conducerea activitatii si reprezentarea comisiei de cenzori in fata organelor profesiei si in raporturile cu autoritatile publice se fac de catre presedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din randul membrilor sai
(5) Comisia de cenzori are ca atributii principale supravegherea gestiunii Consiliului Judetean de Mediere, verificarea legalitatii intocmirii situatiilor financiare si a concordantei lor cu registrele, verificarea regularitatii tinerii acestor registre, verificarea concordantei efectuarii cheltuielilor cu destinatia aprobata de organele profesiei
(6) In exercitarea atributiilor, comisia de cenzori intocmeste rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii si note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de indata presedintelui si/sau consiliului director
(7) In situatii de necesitate temeinic argumentata, in exercitarea atributiilor si in indeplinirea sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terti care isi pot desfasura activitatea individual ori in forme asociative.

Art. 42 (1) Consiliul director se intruneste in sedinta cel putin o data pe luna, la sediul Consiliului Judetean de Mediere
(2) Lucrarile sedintei se consemneaza in registrul de procese-verbale si se semneaza de toti consilierii prezenti la sedinta. Registrul poate fi consultat de catremediatorii interesati si de organele Consiliului de Mediere
(3) In exercitarea atributiilor sale, consiliul director adopta decizii si hotarari.

Art. 43(1) Presedintele Consiliului Judetean de Mediere este ales de adunarea generala a Consiliului Judetean de Mediere dintre mediatorii  autorizati cu o vechime in profesie de cel putin 5 ani. Acesta trebuie sa fie membru al Consiliului Judetean de Mediere de cel putin 5 ani
(2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii. Acestea se consemneaza intr-un registru special, tinut la sediul Consiliului Judetean de Medier care poate fi consultat de catre orice mediator interesat si de organele Consiliului de Mediere

Art. 44 (1) Orice litigiu intre membrii Consiliului Judetean de Mediere in legatura cu exercitarea profesiei va fi adus la cunostinta presedintelui
(2) Presedintele  va incerca medierea in vederea solutionarii amiabile a litigiului

Art.45(1) Hotararile adoptate de adunarea generala sau de consiliul director  pot fi anulate de Consiliul de Mediere  numai pentru motive de nelegalitate ori de incalcare a prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei Consiliului Judetean de Mediere
(2) Deciziile emise de presedinte  pot fi atacate la consiliul director, in termen de 15 zile de la data comunicarii.

                                          Consiliul de Mediere din Romania

Art. 46 ToateConsiliile Judetene de Mediere din Romania infiintate potrivit legii privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator sunt membre de drept ale Consiliul de Mediere din Romania.
Art.47 Consiliul de Mediere este persoana juridica de interes public, infiintata prin Lege, cu patrimoniu propriu si organizare de sine statatoare
 

Art. 48 (1) Organele de conducere ale Consiliului de Mediere sunt:
a) Congresul mediatorilor;
b) Consiliul de Mediere.;
c) Comisia permanenta a Consiliului de Mediere
d) presedintele Consiliului de Mediere
(2) In cadrul Consiliului de Mediere  se constituie si functioneaza:
a) Comisia centrala de cenzori;
b) Comisia centrala de disciplina
(3) Mediatorii  care formeaza organele de conducere ale Consiliului de Mediere. sunt mediatori autorizati, cu o vechime neintrerupta in profesie de minimum 5 ani

Art.49 (1) Congresul avocatilor este organul suprem de conducere a profesiei de mediator
(2) Hotararile adoptate de Congresul mediatorilor sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei si pentru toti mediatorii.

Art. 50 (1) Congresul mediatorilor  se convoaca anual de catre Consiliul de Mediere prin presedinte.
(2) Congresul extraordinar al mediatorlor se convoaca de catre presedintele Consiliului de Mediere ori de cate ori este nevoie sau la cererea a cel putin o treime din numarul total al Consiliilor Judetene de Mediere.
(3) Convocarea va cuprinde luna, ziua, ora si locul desfasurarii Congresului mediatorlor si ordinea de zi a acestuia
(4) Presedintii Consiliilor Judetene de Mediere si membrii Consiliului de Mediere. sunt membri de drept ai Congresului mediatorlor
(5) Din Congresul mediatorlor fac parte si delegatii alesi de adunarile generale ale Consiliilor Judetene de Meditori, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de mediatori
(6) Numarul de delegati se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) un delegat pentru Consiliile Judetene de Mediatori  care au pana la 200 de mediatori ;
b) 2 delegati pentru Consiliile Judetene de Mediatori  care au intre 201 si 400 demediatori;
c) 3 delegati pentru Consiliile Judetene de Mediatori  care au intre 401 si 600 de mediatori si asa mai departe.

Art. 51 (1) Lucrarile Congresului mediatorilor sunt conduse de catre presedintele Consiliului de Mediere  impreuna cu un prezidiu format din 8 mediatori, ales prin vot deschis
(2) Congresul mediatorilor  va alege un secretariat compus din 3 mediatori, care vor redacta procesul-verbal.

Art. 52 (1) Hotararile, rezolutiile si motiunile se adopta prin vot deschis
(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul mediatorilor alege o comisie de numarare a voturilor dintre delegatii care nu candideaza, compusa din minimum 5 membri. Votul secret se exprima prin buletine de vot introduse in urne sigilate. Pe buletinul de vot se mentioneaza: numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza si Consiliului Judetean de Mediatori din care face parte.
(3) Votul „pentru” se realizeaza prin lasarea intacta a numelui si prenumelui candidatului dorit; votul „contra” se exprima prin stergerea numelui si a prenumelui persoanei propuse
(4) Vor fi nule buletinele de vot care nu corespund modelului stabilit de Congresul mediatorilor, cele care nu poarta stampila de control, precum si buletinele pe care numarul candidatilor votati „pentru” este mai mare decat numarul functiilor pentru care se candideaza.

Art. 53 (1) Congresul mediatorilor alege Consiliul de Mediere
(2) Consiliul de Mediere . este format din presedintii Consliilor Judetene de Mediere  si din reprezentanti ai Consiliilor Judetene de Mediere , alesi de Congres, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant pentru Consiliile Judetene de Mediatori care au pana la 100 de mediatori;
b) 2 reprezentanti pentru Consiliile Judetene de Mediatori  care au peste 300 de avocati si cate 2 reprezentanti pentru fiecare mie care depaseste prima mie de avocati
(3) Consiliul de Mediere se convoaca trimestrial in sedinte ordinare sau, in situatii exceptionale, in sedinte extraordinare de catre presedintele Consiliului de Mediere .Presedintele Consiliului de Mediere va convoca Consiliul de Mediere si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului de Mediere
(4) Conducerea sedintelor Consiliului de Mediere  revine presedintelui acestuia, asistat de catre vicepresedinti si alti 3 consilieri

Art. 54 (1) Consiliul de Mediere  isi desfasoara activitatea in comisii de lucru si in plen, potrivit regulamentului de desfasurare a sedintei Consiliului de Mediere., adoptat de catre acesta
(2) Consiliul de Mediere  adopta decizii si hotarari obligatorii. La cererea majoritatii Consiliilor Judetene de Mediere, hotararile Consiliului de Mediere  pot fi atacate, pentru nelegalitate, la Congresul mediatorilorr, in prima sa sedinta.

Art. 55(1) Comisia permanenta a Consiliului de Mediere se intruneste inaintea sedintelor Consiliului de Mediere  si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui Consiliului de Mediere
(2) Comisia permanenta a Consiliului de Mediere asigura activitatea permanenta a Consiliului de mediere. Sedintele Comisiei permanente a Consiliului de Mediere sunt conduse de presedintele Consiliului de mediere.
(3) In desfasurarea activitatii curente, Comisia permanenta a Consiliului de Mediere  emite decizii si dispozitii, in conditiile prevazute de lege. Deciziile si dispozitiile au caracter obligatoriu si pot fi atacate cu plangere de catre cei interesati, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de Mediere.

Art. 56 In cadrul Consiliului de Mediere se constituie si functioneaza un aparat tehnic administrativ, conform hotararii Comisiei permanente a Consiliului de Mediere

.

 

Capitolul 4.  Formele de exercitare a profesiei de mediator.Publicitate.

 

Art. 57. – (1) Mediatorii îşi pot desfãşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(2) Un mediator poate desfãşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.

(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducãtori, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activitãţii de mediere, în condiţiile Codului muncii.

Art. 58. (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt urmãtoarele:

a) societate civilã profesionalã de mediatori, prescurtat SCPM;

b) birou de mediator, prescurtat BM;

c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA;

d) angajat cu contract de muncã în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevãzute la lit. a) – c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevãzute de Codul muncii;

(2) În toate cazurile, contractul de mediere menţioneazã distinct numele mediatorului ales de pãrţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi obligaţiile mediatorului faţã de pãrţi.

Art. 59. – (1) Activitatea de mediere poate fi desfãşuratã ca formã de exercitare a profesiei doar în cadrul organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere. (2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bazã de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menţionate la art. 2.

Art. 60 (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Mediatorul este obligat sã înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificãri ale codului de înregistrare fiscalã sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificãri, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfãşura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de cãtre Consiliu.

(4) În cazul schimbãrii sau încetãrii formei în care îşi exercitã profesia de mediator sau al suspendãrii din activitate, mediatorul este obligat sã notifice în scris Consiliul şi sã precizeze:

a) destinaţia pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale şi nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior, dupã caz;

b) destinatarul evidenţelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior şi a arhivei sale.

Art. 61Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

a) activitatea de mediere se poate desfãşura la sediul profesional sau într-o altã locaţie decisã de mediator şi pãrţi;

b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională;

c) mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;

d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.

e) în maximum 6 luni de la data eliberãrii documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevãzute în anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere;

f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul de mediere, procesul verbal şi înştiinţãrile trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţã a sediului profesional şi datele de contact, dintre care cel puţin numãrul de telefon şi o adresã de e-mail;

g) includerea oricãrei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisã.

(2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însã acelaşi regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacã sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile.

(3) În cazul în care un mediator solicitã şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu.

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.

Art. 62. Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.

Sectiunea 1. Societatea civilă profesională

Art. 63 – (1) Societatea civilã profesionalã de mediatori este constituitã din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în naturã şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfãşurãrii activitãţii profesionale.

(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilã profesionalã de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfãşuratã de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.

Art. 64 – (1) Societatea civilã profesionalã de mediatori se individualizeazã printr-o denumire specificã ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmatã de sintagma «societate civilã profesionalã de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Societate civilã profesionalã de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU – Societate civilã profesionalã de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii – Societate civilã profesionalã de mediatori»).

(2) Denumirea se înscrie pe firma societãţii civile profesionale de mediatori şi se utilizeazã în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisã în mod obligatoriu pe ştampilã, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formã în care a fost înscrisã în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu.

Art. 65 – (1) Contractul de societate civilã profesionalã de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formã scrisã între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevãzute în anexele nr. 3 şi 4 din Regulament.

(2) Contractul de Societate civilă profesională şi Statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

Sectiunea 2. Biroul de mediator

Art. 66 – (1) În biroul de mediator îşi exercitã profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţeazã în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5 din Regulament.

(2) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi întocmit conform anexei nr. 5 şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu.

Art. 67. – (1) Biroul de mediator (BM) şi biroul de mediatori asociaţi (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specificã ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «birou de mediator», respectiv «birou de mediatori asociaţi» (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Birou de mediator»; «POPESCU, BARBU sau POPESCU şi BARBU – Birou de mediatori asociaţi»).

(2) Dispoziţiile alineatului (2) ale art. 8 se aplică în mod corespunzător.

Sectiunea 3.  Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

Art. 68 Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea aşa cum este reglementată de Lege.

Art.69 (1) În contractul individual de muncă la secţiunea „Clauze speciale” se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.

(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul etic şi deontologic al mediatorului autorizat.

Art. 70Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Condițiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.

Capitolul  5. Drepturile si obligatiile mediatorului

 

Art 71  Mediatorii au urmatoarele drepturi:

a)   nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si diligenta;

b)   sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate;

c)   sa colaboreze cu publicatiile;

d)   sa fie informati sis a-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Consiliul de Mediere si sa faca propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care acesta lucreaza;

e)   sa poata consulta baza de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Consiliul de Mediere si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de acesta pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;

f)    sa aleaga organele de conducere ale Consiliului de Mediere si sa faca parte din ele;

g)   sa fie inscrisi in Tabloul Mediatorilor, publicat oficial;

h)   sa utilizeze, alaturi de nume, calitatea de membru al Consiliului de Mediere;

i)     pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, sa beneficiaze de recunoasterea, sprijinul, sustinerea si colaborarea instituţiilor publice si juridice, cum sunt prevăzute în Legea 115/2012;

 

Art 72 Mediatorii au urmatoarele obligatii :

a)   in exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotararile Consiliului de Mediere;

b)   sa aiba o buna reputatie profesionala si morala;

c)   sa cunoasca si sa-si asume Statutul, Codul deontologic al profesiei de mediator, precum si regulamentele, regulile si procedurile Consiliului de Mediere;

d)   sa depuna toate diligentele necesare in vederea prestarii unui serviciu de calitate in conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala;

e)   de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile in care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale;

f)    sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale;

g)   sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si in cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele;

h)   sa nu va refuze activitatea de mediere ;

i)     sa acorde o atentie deosebita perfectionarii profesionale continue, in domeniul medierii;

j)    sa achite anual cotizatia, in cuantumul si la termenele stabilite de Consiliul de Mediere;

k)   sa promoveze medierea, ca modalitate alternative de solutionare a conflictelor;

l)     sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta in cadrul activitatii profesionale;

m) sa fie independenti, neutri fata de dispute si parti si sa conduca procesul de mediere intr-un mod impartial;

n)   sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista imprejurari care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci cand constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii;

  • o)   sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei;

p)   sa evite sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in mediere;

q)   să asigure servicii de calitate, desfasurate în spații special  amenajate, în concordanta  cu forma  de organizare a profesiei;

 

Capitolul 6. Pregatirea profesionala

Art.73 Formarea profesională a mediatorilor are două componente: formarea profesională iniţială și formarea profesională continuă. Ambele tipuri de formare sunt asigurate de formatori autorizați și agreați de Consiliul de Mediere, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 74 Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;

b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;

c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;

d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.

 

Sectiunea 1. Formarea profesională inițială

Art. 75 Formarea profesională inițială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după absolvirea examenului de evaluare, în condițiile stabilite de Consiliul de Mediere.

Art.76 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu.

(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

(3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structurã care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.

Art. 77 Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte:

a) structura pe arii tematice;

b) calificarea şi experienţa formatorilor;

c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi

d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.”

 

Sectiunea 2. Formarea profesională continuă

Art.78. (1)Orice mediator este obligat la formare profesională continuă, prin dispozițiile legale în vigoare și ROF al Consiliul de Mediere. Mediatorul va urma cursuri organizate de școli de formare profesională agreate de Consiliul de Mediere, pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare exercitării profesiei de mediator.

(2)In urma oricărui astfel de curs absolvit, mediatorul va obține puncte profesionale.

Art. 79 Mediatorul are obligația de a ajunge la baremul anual de puncte profesionale stabilit prin Hotărâre a Consiliului de Mediere.

Art.80 (1)Formarea profesională continuă se poate obține și prin participarea mediatorului la conferințe, seminarii, sesiuni informative, dezbateri pe tema medierii, pentru care Consiliul de Mediere va acorda puncte profesionale.

(2)Consiliul de Mediere va acorda, deasemenea, puncte profesionale pentru participarea la emisiuni despre mediere, articole și cărți publicate de către mediatori.

Art. 81 Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor.

 

Sectiunea 3. Organizarea formării profesionale   si evaluarea profesională 

Art.82. Categoriile, formele, modul de desfăşurare şi durata programelor de formare profesională continuă a mediatorului în instituţiile de formare  profesională agreate, se aprobă de către Consiliul de Mediere.

Art. 83 Performanţele profesionale individuale şi conduita mediatorului sunt evaluate anual, iar aprecierile se consemnează în evaluarea anuală de serviciu, cu acordarea unuia dintre următoarele  calificative: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”, „Nesatisfăcător”.

Art.84 Nu sunt evaluaţi anual mediatorii ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate şi cei a căror

activitate, într-un an calendaristic, însumează o perioadă de până la 6 luni.

Art.85 Organizarea evaluării şi metodologia privind evaluarea anuală a mediatorului se stabilesc prin  Hotărâre a Consiliului de Mediere.

 

Sectiunea 4.Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

Art.86 (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:

a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.

Art. 87 În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin: a) certificatul de înregistrare fiscală – fotocopie; b) programul de formare propus; c) lista formatorilor propuşi; d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii; e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.”

Art. 88 În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistratã, cererea de autorizare a programului de formare, însoţitã de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizatã de Comisia permanentã, care formuleazã o propunere pe baza cãreia Consiliul adoptã o hotãrâre de aprobare sau de respingere.”

(2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.

(3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.

(4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi…….».

(5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.

(6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a).

(7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c).

 

Capitolul 7. Relatiile dintre profesionisti. Mediator – parti, mediator –autoritati , mediatori-mediatori ,mediatori si avocati.

 Sectiunea 1 -Relatiile dintre  mediator si parti

Art.89 (1) Drepturile si obligatiile mediatorului de a media un confilct se nasc din contractul de mediere, incheiat in forma scrisa, intre mediator si parti ori mandatarii acestora.

(2)Forma si continutul contractului sunt stabilite prin prezentul statut.

Art.90 Mediatorul este obligat sa verifice identitatea exacta a partilor, precum si a mandatarilor acestora, inclusiv a avocatilor, iar daca este cazul si a persoanelor –prieteni, rude  s.a. care insotesc partile la mediere.

Art.91 La sfarsitul medierii mediatorul va inmana partilor procesul verbal de finalizare a medierii insotit  fie de acordul de mediere, fie de procesul verbal de constatare a esecului medierii.

(3) Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
(4) Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.
(6) Mediatorul are indatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil.
(7) Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti.
(8) Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si in cazul in care constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.
(9) Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.
(10) Mediatorul este obligat sa restituie inscrisurile ce i-au fost incredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere.
(11) Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii.
(12) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.
(13) Calitatea de martor are intaietate fata de aceea de mediator, cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a fi devenit mediator in acel caz.
(14) In toate cazurile, dupa ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfasura activitatea de mediere in cauza respectiva.

(15) Mediatorul nu poate avea ,in aceeasi cauza calitatea de avocat sau mandatar al uneia din partile aflate la mediere.Dispozitia se aplica si membrilor asociati in formele de exercitare a profesiilor de avocat si de mediator.

Art.92 Mediatorul este obligat sa se asigure de raspundere profesionala.Obligatia de asigurare de raspundere civila este permanenta.Suma asigurata nu poate fi mai mica decat cea stabilita prin statut.

 

Sectiunea 2- Relatiile dintre mediator si autoritati

Art. 93 Mediatorul este  obligat sa comunice in timp util instantelor de judecata procesele verbale de informare gratuita despre procedura medierii conflictelor si avantajele acesteia.

Art.94 Mediatorul este  obligat sa raspunda cu promptitudine solicitarilor enite din partea autoritatilor cu privire la procedura  medierii si avantajele acesteia.

 

Sectiunea 3- Relatiile dintre mediatori

     Subsectiunea 3.1- Respectul si sprijinul reciproc

Art. 95 Relatiile dintre mediatori sunt intemeiate pe incredere, respect si sprijin reciproc si impun un comportament adecvat mentinerii reputatiei profesiei.

Art.96 In co-mediere,  mediatorii  isi impart sacinile in mod echitabil, se ajuta reciproc si participa deopotriva la buna desfasurare a procedurii de mediere .

Art.97 .Mediatorul  nu poate  pretinde  sau accepta comisioane sau alte compensatii  de la avocati/mediatori/terte personae  pentru faptul ca a recomandat un mediator sau ca a trimis o parte la mediator.

Art.98 .Mediatorul nu poate varsa nimanui un onorariu, un commission sau vreo alta compensatie in contrapartida pentru faptul ca i-a fost trimis un caz la mediere.

 

 Subsectiunea 3.2- Concurenta profesionala

Art.99 Mediatorii sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, in mod onest, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.

Art.100 Este interzisa orice fapta de concurenta neloiala savarsita de mediatori prin:

a ) racolarea partilor, personal sau prin intermediul altor personae, prin folosirea folosirea unor practice si metode contrare uzantelor oneste;

b ) plata , direct sau indirect, catre o terta parte a unui commission, a unei compensatii sau a altui beneficiu cu scopul ontinerii unei numjiri intr-un dosar;

c ) prezentarea de date si informatii incorecte si/sau incomplete cu privire la ei insisi si /sau la capabilitatile lor profesionale si care sa fie susceptibile de a induce in eroare tertii interesati.

d ) incheierea intre mediatori de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale.

e ) limitarea sau impiedicarea accesului la clientele si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste intre mediatori.

 

Sectiunea 4. Relatiile dintre mediatori si avocati

Art.101 In activitatea de informare si promovare a medierii , mediatorul va informa partile despre dreptul acestora de a fi asistate  pe intreaga durata a procedurii de  mediere de catre  avocat.

Art.102 Relatiile dintre mediatori si avocati sunt bazate pe  incredere si  respectul  reciproc  si  impun  o colaborare onesta necesara mentinerii reputatiei celor doua profesiuni liberale.

Art.103 In timpul sesiunii de  mediere , mediatorul va acorda avocatului timpul necesar pentru lamurirea partilor prezente  cu privire la mediere si incheierea acordului de mediere.

Art.104 Mediatorul va furniza avocatului partii toate informatiile referitoare la procedura de mediere a cazului in care acesta este angajat.

 

Capitolul 8. Raspunderea disciplinara

Art. 105 (1) Protectia  onaoarei si a prestigiului profesiei , respectarea legii, a statutului profesiei  si a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legale.

(2) Fapta savarsita de mediator , prin care se incalca dispozitiile legii,  ale statutului profesiei, hotararile obligatorii ale organelor profesiei , constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza.

(3) Constituie abatere disciplinara grava incalcarea dispozitiilor din Lege si Statut ce prevad expres o astfel de calificare.

Art.106 (1) Raspunderea disciplinara a mediatorului  nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa
(2) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii
(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.
Art.107  Consiliile de mediere  judetene  sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui mediator si sa comunice situatia disciplinara a mediatorului  la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.
Art.108 .Instantele disciplinare sunt:
a) comisia de disciplina a Consiliului de mediere judetean

b) Comisia centrala de disciplina;
c) Consiliul de Mediere

 

 Sectiunea 1. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare

Art. 109 (1) In fiecare Consiliu judetean de mediere se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina, independenta de organele de conducere ale Consiliului  alcatuita din 5 pana la 11 membri, alesi de adunarea generala a Consiliului  pe o perioada de 4 ani
(2) Membrii comisiilor de disciplina se aleg dintre mediatorii cu o vechime de minimum 4 ani in profesie.
Art. 110 (1) Comisia de disciplina a Consiliului  este coordonata de un presedinte ales de catre membrii acesteia
(2) Consiliul va desemna un secretar care nu face parte dintre membrii comisiei de disciplina si care indeplineste functia de grefier, calitate in care pastreaza si tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiei, sub indrumarea presedintelui
(3) Cheltuielile necesare activitatilor comisiei de disciplina se suporta de catre Consiliu

4) Alcatuirea completelor de judecata, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale comisiei de disciplina sunt in sarcina presedintelui.
Art.111 Comisia de disciplina a Consiliului judeca, in prima instanta, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de mediatorii inscrisi in cadrul acestuia, cu exceptia abaterilor savarsite de Presedinte si de membrii Consiliului judetean de Mediere
Art.112.(1) Pe langa Consiliul de Mediere  este organizata si functioneaza Comisia centrala de disciplina
(2) Comisia centrala de disciplina este alcatuita din reprezentantii Consiliilor judetene  de Mediere desemnati de adunarile generale ale acestora. Fiecare Consiliu  are dreptul la cate un reprezentant ales de Congresul mediatorilor dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale Consiliilor.

(3) Membrii Comisiei centrale de disciplina se aleg dintre mediatorii cu o vechime mai mare de 6 ani in profesie
(4) Din completele de judecata alcatuite potrivit art.____) din Lege nu pot face parte sotul sau rudele pana la gradul al patrulea inclusiv ale membrilor consiliului de mediere judetean  din care face parte mediatorul trimis in judecata, ale membrilor Consiliului de Mediere in cazul prevazut la art. ­­__ din Lege, si nici sotul sau rudele pana la gradul al patrulea inclusiv ale partii care a declansat prin plangere procedura disciplinara
(5) Comisia centrala de disciplina este coordonata de unul dintre membrii acesteia, in calitate de presedinte, desemnat de Congresul mediatorilor , in ordinea voturilor obtinute.
Art. 113.Comisia centrala de disciplina judeca:
a) ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor Consiliului judetean de mediere, Presedintilor Consiliilor judetene si al membrilor Consiliului de Mediere.
b) in recurs, in complet de 5 membri, contestatiile declarate de mediatorul interesat, Presedintele Consiliului Judetean  si de Presedintele Consiliului de Mediere  impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale Consiliilor Judetene de mediere.
Art. 114.Comisia centrala de disciplina isi organizeaza si isi tine evidentele si isi desfasoara lucrarile cu sprijinul Comisiei permanente a  Consiliului de Mediere. Unul dintre secretarii Consiliului de mediere, desemnat de catre Comisia permanenta a Consiliului de Mediere  indeplineste functia de grefier al Comisiei centrale de disciplina.
Art. 115.Executarea deciziilor disciplinare se face de catre consiliul judetean de mediere in care mediatorul  este inscris.

 

Sectiunea 2. Reguli de procedura

Art.116.(1) Plangerea indreptata impotriva unui mediator se adreseaza consiliului judetean  pe al carui tablou mediatorul figureaza cu drept de exercitare a profesiei. Daca mediatorul  este pensionar care isi continua activitatea in profesie, este incompatibil sau s-a retras din profesie, plangerea se adreseaza Consiliului  in care mediatorul este sau a fost inscris in tabloul mediatorilor

2) Consiliul se poate sesiza si  din oficiu, prin hotarare consemnata in procesul-verbal de sedinta
(3) Consiliul procedeaza la anchetarea abaterii indicate in plangere sau in sesizare

Art.117.(1) Anchetarea abaterii disciplinare se efectueaza de consiliul judetean de mediere. In acest scop, consiliul va desemna un consilier pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile
(2) Daca abaterea disciplinara s-a savarsit pe raza unui alt Consiliu judetean , consiliul poate decide efectuarea de cercetari, prin comisie rogatorie, de catre consiliul pe raza caruia s-a savarsit fapta
(3) Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al Consiliului de Mediere  sau a unui Presedinte de Consiliu judetean  se efectueaza de catre Consiliul de Mediere.. In acest scop, Consiliul de Mediere  va desemna pe unul dintre consilieri pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile
(4) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetarii prealabile se poate abtine sau poate fi recuzat de mediatorul  cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza in scris si se judeca de catre consiliul judetean , respectiv de Consiliul de Mediere , in absenta consilierului recuzat.
Art. 118.(1) Anchetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate
(2) Cercetarile se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a mediatorului cercetat, trimisa la sediul sau profesional. Convocarea se poate face si prin instiintare in scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea, ori prin luarea la cunostinta prin semnatura
(3) Cercetarea se efectueaza numai dupa incunostintarea mediatorului  cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunostinta a continutului plangerii ori al sesizarii. Mediatorul cercetat poate da explicatii scrise
(4) Refuzul de a da curs convocarii constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare
(5) In cursul cercetarilor, presedintele Consiliului, Presedintele sau consilierul delegat va convoca in vederea ascultarii persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si va culege informatii, prin mijloacele prevazute de lege
(6) Dupa efectuarea cercetarilor, consilierul delegat intocmeste un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate, pozitia celui cercetat si propunerea privind solutionarea plangerii sau sesizarii
(7) Referatul astfel intocmit va fi inregistrat la secretariatul Presedintelui Consiliului judetean , respectiv al Consiliului de Mediere , in cel mult 30 de zile de la primirea insarcinarii.
Art. 119.(1) In sedinta imediat urmatoare datei la care referatul a fost inregistrat, Consiliul de Mediere  sau, dupa caz, consiliul judetean  procedeaza la anchetarea abaterii, pe baza referatului si a lucrarilor care au stat la baza intocmirii acestuia
(2) Consiliul de Mediere sau, dupa caz, consiliul judetean  poate convoca mediatorul  anchetat, in vederea audierii sale.
Art.120.(1) Dupa efectuarea anchetei disciplinare, Consiliul de Mediere , respectiv consiliul judetean  va decide, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor
(2) Solutia se comunica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct prin semnatura pe copie, mediatorului cercetat, persoanei care a facut plangerea si presedintelui Consiliului de Mediere , in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazute la alin. (1)
(3) In situatia in care, in urma anchetarii abaterii, se decide exercitarea actiunii disciplinare, Consiliul de Mediere , respectiv consiliul judetean va desemna consilierul insarcinat cu sustinerea acesteia la instanta disciplinara
(4) Actiunea disciplinara se redacteaza in scris, motivat in fapt si in drept, cu indicarea persoanelor care urmeaza a fi citate in fata instantei disciplinare, si se semneaza de catre Presedintele Consiliului Judetean de Mediere sau, dupa caz, de Presedintele Consiliului de Mediere.

(5) In caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de Consiliul de Mediere  sau, dupa caz, de Consiliul judetean, presedintele  Consiliului de Mediere sau Presedintele  poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a mediatorului  in cauza, in conditiile art. 581 din Codul de procedura civila.
Art. 121.(1) Pe durata urmaririi penale sau a judecarii faptei care constituie abatere disciplinara, procedura disciplinara se suspenda, urmand sa fie reluata dupa solutionarea cauzei
(2) Pe perioada suspendarii procedurii de anchetare si judecata pentru savarsirea unei abateri disciplinare, cursul termenului prevazut la art. ___alin. (4) din Lege este oprit. Cursul termenului se reia dupa solutionarea definitiva a cauzei.
Art.122.(1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termen de judecata, cu citarea mediatorului , a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune
(2) Procedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art.123.(1) In fata instantei disciplinare mediatorul  se va infatisa personal. In cursul sedintelor mediatorul  poate fi asistat de un avocat
(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere
(3) Lipsa partilor regulat citate nu impiedica judecata, instanta disciplinara putandu-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza
(4) Instanta disciplinara hotaraste cu majoritate de voturi si pronunta o decizie disciplinara.
Art. 124.(1) Decizia disciplinara ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei
(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica mediatorului in cauza, Consiliului judetean in care mediatorul este inscris, precum si presedintelui Consiliului de Mediere.

3) Decizia privind aplicarea celorlalte sanctiuni disciplinare prevazute de lege ori incetarea actiunii disciplinare se comunica, de asemenea, in conditiile alin. (2)
(4) Recursul declarat impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art._____ din Lege si impotriva deciziei disciplinare se depune si se inregistreaza la secretariatul Consiliului judetean , respectiv la secretariatul Consiliului de Mediere. Dupa expirarea termenelor de declarare a recursului, recursul se inregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care il va inainta de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente.
Art. 125.(1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila
(2) Caile de atac exercitate impotriva hotararilor instantelor disciplinare de fond se judeca si au regimul caii de atac a recursului prevazute de Codul de procedura civila, in cazurile in care hotararile nu se ataca cu apel.

 

Capitolul 9. Tabloul mediatorilor  

 

Art.126.(1) Pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an, Presedintele Consiliului judetean  supune aprobarii consiliului tabloul mediatorilor alcatuit potrivit anexei nr­­.__

 (2) Tabloul mediatorilor va cuprinde:
a) numele si prenumele mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei si sediul profesional al acestora;
b) birourile  asociate, societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului acestora si a mediatorilor care le compun;
c) restrangeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) si art. 21 din Lege, precum si ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;
d) mentiuni privind incetarea calitatii de mediator, potrivit prevederilor art. 26 alin. (7);
e) situatiile de intrerupere a activitatii profesionale a formelor de exercitare a profesiei;
f) alte mentiuni relevante
(3) Mediatorii straini vor fi mentionati intr-un tablou special, conform anexei nr. VIII. Separat se vor mentiona formele de exercitare a profesiei din care acestia fac parte, potrivit prevederilor art.  ___din Lege. Distinct sunt evidentiati mediatorii straini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care sunt autorizati sa isi desfasoare activitatile profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru, indicandu-se si daca acestia desfasoara activitati de mediere  cu caracter permanent pe teritoriul Romaniei si titlul profesional sub care isi desfasoara activitatea
( (5) Se va intocmi separat un tablou al mediatorilor incompatibili, alcatuit potrivit anexei nr. VII, care se verifica si se reactualizeaza pana la data de 20 ianuarie a fiecarui an
(6) Tabloul mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, tabloul special al mediatorilor  straini si tabloul mediatorilor incompatibili se reactualizeaza lunar si se aduc la cunostinta tuturor membrilor Consiliului

(7) Tablourile mentionate la alin. (6) vor fi comunicate  Consiliului de Mediere., pe cale electronica si in forma stabilita de Consiliu., in termen de 5 zile de la actualizare.
Art.127.Tabloul mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, precum si tabloul special al mediatorilor  straini se comunica autoritatilor mentionate la art. 24 alin. (3) din Lege, cel tarziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
Art.128.Refuzul inscrierii, al reinscrierii sau al mentinerii in tabloul mediatorilor se contesta la consiliul judetean . Decizia consiliului poate fi contestata la Consiliul de Mediere , in termen de 15 zile de la data comunicarii. Contestatia este suspensiva de executare.
Art.129. Inscrierea in tablou a mediatorilor  se face numai dupa depunerea juramantului prevazut de Lege. Juramantul se depune intr-un cadru solemn, in fata Consiliului judetean de mdeiere , de catre mediatorii  nou-inscrisi in consiliu.

(Visited 153 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns