Press "Enter" to skip to content

Tabel centralizator asupra proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

M P 0
Nr. crt. Textul Legii nr. 192/2006 Textul propunerii legislative Text  propus de Comisie  (autorul amendamentului) Motivare
 1. 1.    
 

 

 

______________________

Lege

 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

 

 

Nemodificat.

 

 

 

 
 1. 2.    
 

 

 

______________________

Art. I. – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

Nemodificat.

 

   

 

 
 1. 3.    
 

 

 

Art. 1.- (1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

 1. 1.        Articolul  1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 1. – Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.”

 

 

Nemodificat.

 

 
 1. 4.    
 

 

Art. 2 – (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

 

 1. 2.              Alineatul (1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 2 alin (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, recurg la mediere, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.  Partea care nu se prezinta la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat si pe cele efectuate de partea adversa, indiferent de solutia care se va da pe fondul cauzei.

 

 

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 2 alin (1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile art. 182 alin. (1) pct.1 lit.e) din Codul de procedura civila raman aplicabile.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Art. 182: Incalcarea obligatiilor privind desfasurarea procesului. Sanctiunile

 (1) Daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului articol, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel:

1.cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei:

…………………

 

„f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii;”

 1. 5.    
 

 

 

Art. 7.Poate deveni mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 

 1. 3.     Partea introductiva a  articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7.- Poate deveni mediator persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:”

 

Nemodificat.

 

 

 
 1. 6.    
Art. 17

 

 

 

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

 

 1. 4.     Alineatul (3) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii activi, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.”

 

   4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

„(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct si secret de mediatorii cu drept de vot, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.”

 

 

 
 1. 7.    
 

 

 

Art. 17 ….

(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani.

 1. 5.     Alineatul (4) al articolului 17  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(4) Mandatul membrilor Consiliului de Mediere este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singura data.

 

    5. Alineatul (4) al articolului 17  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(4) Mandatul membrilor Consiliului de Mediere este de 4 ani.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 8.    
 

 

 

 

 

(1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

 

 1. 6.     Alineatul (1) al articolului  18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 18.- (1) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi in functii de catre mediatorii activi, odata cu alegerea membrilor Consiliului de mediere.”

 

 

 

 

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Alineatul (1) al

articolului  18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de doi ani.

 

 
 1. 9.    
 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––

 1. 1.     La articolul 18, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

 

„(11). –  Consiliul de mediere va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei permanente este de 2 ani.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina.

 

 
 1. 10.                         
Art 19

 

 

 

 

(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel.

 

 1. 2.     Alineatul (2) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, indiferent de ordinea de zi, si se desfasoara in prezenta a cel putin sapte membri.”

 

8. Alineatele (2) si (4) ale articolului 19 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

„(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel, si se desfasoara in prezenta a cel putin sapte membri.”

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
   

 

 

 

(4) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun.

 1. 3.     Alineatul (4) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.”

 

 

 

 

 

Nemodificat.

 

 
 1. 11.                         
 

 

 

 

m1)organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;

 1. 4.      Litera m1) a articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“m1) organizeaza alegerile pentru urmatorul Consiliu de mediere, si statueaza/ elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni  inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data.”

10. Litera m1) a articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“m1) organizeaza alegerile pentru urmatorul Consiliu de mediere, si elaboreaza procedurile de organizare a alegerilor. Declansarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni  inainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea data.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 
 1. 12.                         
Art. 24- Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.   Art. 24- (1) Mediatorii se constituie in corpul profesional al mediatorilor, organizat la nivel teritorial in asociatii profesionale locale, fara personalitate juridica, condus si coordonat la nivel national de Consiliul de mediere.

 

(2) In circumscriptia unei curti de apel va functiona o singura asociatie profesionala constituita prin hotarare a Consiliului de mediere, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 13.                         
 

 

 

 

(21) In procesele si cererile in materie civila si comerciala, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, partile pot incerca solutionarea litigiului prin mediere.

 1. 5.        Alineatul (21) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(21) Partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au incercat solutionarea litigiului prin mediere in conflictele nascute in urmatoarele domenii:

 

 Se elimina.

 

 

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest articol a fost mutat la art. 601, nou introdus.
 1. 14.                         
 

 

 

_______________

a) In domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici, ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

 

a) Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 15.                         
_______________ b) In materia dreptului familiei;

 

b) Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 16.                         
  c) In domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

 

c) Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 17.                         
  d) In litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale si colective de munca;

 

d) Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 18.                         
  e) In litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa a unei societati comerciale si a actiunilor referitoare la Registrul Comertului.

 

e) Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 19.                         
  f) In cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala si/sau in cazul infractiunilor cercetate la plangere prealabila, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat. Partea care nu se prezinta la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat si pe cele efectuate de partea adversa, indiferent de solutia care se va da pe fondul cauzei.

 

f) Se elimina.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 20.                         
 
 1. 6.        La articolul 43, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alin. (22), cu urmatorul cuprins:

 

„(22) Inainte de sesizarea instantei de judecata sau a organului de urmarire penala, partile sau oricare dintre acestea sunt tinute sa incerce solutionarea conflictului prin mediere, sub sanctiunea prematuritatii introducerii cererii de chemare in judecata sau a plangerii penale prealabile.”

 

 

 

         

 

 

 

Nemodificat.

 

 
 1. 21.                         
 

 

 

Art. 49.- (1) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere, pana la inchiderea procedurii de mediere in oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege.

 

 1. 7.        Art. 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 49.- (1) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspenda incepand cu data initierii procedurii de mediere, pana la inchiderea acesteia, in oricare din modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 90 de zile.

 

13. Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 22.                         
 

 

 

 (2) In cazul incheierii acordului de mediere, de catre parti, termenul de prescriptie la actiune se intrerupe.”

 

(2) Se elimina.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 1. 23.                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59 Intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

„Art. 59.- (1)  Intelegerea partilor poate fi suspusa autentificarii notarului public ori incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest articol a fost modificat prin Art. 62 – din LPA CPC:

Art. 62. – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

„Art. 59. – (1) Partile pot solicita notarului public autentificarea intelegerii lor.

    (2) De asemenea, partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta sau, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.”   (2) Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul, oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator.”

 

    Dupa alineatul (2) al articolului 59 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

 

 „ Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si la solicitarea a cel putin uneia dintre parti, cu consimtamantul expres al celorlalte parti, prevazut in continutul acordului de mediere.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La Capitolul V, dupa Sectiunea IV, se introduce o noua Sectiune, Sectiunea IV1, cu urmatorul cuprins:

 

Sectiunea IV1 – Domeniile care formeaza obiectul procedurii de mediere

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 
    Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, art. 601, cu urmatorul cuprins:

 

 

Art. 601.- Partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au incercat solutionarea litigiului prin mediere in conflictele nascute in urmatoarele domenii:

.

 
    a) In domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici, ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

 

 
    b) In materia dreptului familiei;

 

 
    c) In domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

 

 
    d) In litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale si colective de munca;

 

 
    e) In litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa a unei societati comerciale si a actiunilor referitoare la Registrul Comertului.

 

 
      f) In cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala si/sau in cazul infractiunilor cercetate la plangere prealabila, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat. Partea care nu se prezinta la mediere va suporta integral cheltuielile judiciare avansate de stat si pe cele efectuate de partea adversa, indiferent de solutia care se va da pe fondul cauzei.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
 

 

 

 

 

(1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor ori la recomandarea instantei, acceptata de parti, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.

 

 1. 8.                       Alineatul (1) al  articolului 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 61.- (1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere va avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia din acestea, ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea va avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.”

 

14. Alineatul (1) al  articolului 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 61.- (1) In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia din acestea, ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Observatie Guvern: Modificarea propusa pentru art. 61 alin. (1) este neadecvata, intrucat
art. 61 nu are legatura cu caracterul obligatoriu sau facultativ al medierii, ci
expune posibilitatile de sesizare a mediatorului, persoanele cu vocatie de a initia medierea. inlocuirea automata in textul legii a cuvantului
„poate/pot” cu o formulare imperativa, fara intelegerea sensului normei si a contextului in care apare, pot crea distorsiuni ale sensului textului de lege.

De altfel, nu rezulta cum ar functiona o asemenea norma, stabilita in termeni imperativi, dar din al carei continut rezulta ca sesizarea mediatorului este lasata la „initiativa” sau la alegerea „partilor” (cu interese contrare) in conditiile in care niciuna dintre ele nu ar dori/nu ar avea interesul de a solicita medierea. Textul, in forma actuala, porneste de la premisa caracterului facultativ al medierii, situatie in care cel putin una dintre parti doreste medierea.

 

 

 

 

Art. 63.- (1) In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila.

 

    2. La articolul 63, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 63. – (1) In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispozitiile art. 432-434 din Codul de procedura civila fiind aplicabile in mod corespunzator.

 

   

 

 

 

Art. 63 .- (2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia.

 1. 9.                       Alineatul (2) al articolului 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru avansate la instanta de fond, precum si in caile de atac.

 

 

 

 

Se elimina.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

(Text din LPA CPC)

 

(2) Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil.”

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––

 1. 10.                  La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21) – (23), cu urmatorul cuprins:

 

„(21) In cazul in care partile se vor prezenta cu acordul de mediere la primul termen de judecata, acestea vor fi scutite de achitarea taxei judiciare de timbru.

 

 

 

 

 

(22) In termen de 10 zile de la primirea acordului de mediere, instanta va elibera hotararea care sa consfinteasca intelegerea partilor.

(23) In situatia incheierii unui acord, mediatorul este obligat sa depuna, la organul de urmarire penala sau la instanta competenta, acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic.”

16. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu urmatorul cuprins:

 

(3) In toate cazurile in care partile se vor prezenta cu acordul de mediere la instanta de judecata, in vederea depunerii cererii de investire, acestea vor fi scutite de achitarea taxei judiciare de timbru.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

(4) – Nemodificat.

 

 

 

 

(5) – In situatia incheierii unui acord, mediatorul este obligat sa transmita organului de urmarire penala sau instantei competente, acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

Acest text este inglobat in art. 63 alin. (2), astfel cum a fost modificat prin LPA CPC.

Observatie pertinenta a Guvernului: La art. 63 alin. (21), solutia legislativa porneste de la premisa ca taxa
judiciara de timbru se plateste la primul termen de judecata, insa, potrivit
art. 20 alin. (1) din
Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu
modificarile si completarile ulterioare, „Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat”.

 

 

 

 

Art. 64.- (1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

 

 1. 11.                  Alineatul (1)  al articolului 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 64.- (1) Vor fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:

 

 

 

 

 

„Art. 64.- (1) Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:

Autor: deputat Alina Gorghiu.

   
    a)                 continuarea casatoriei; a) Nemodificat    
    b)     partajul de bunuri comune;

 

b) Nemodificat.    
    c) exercitiul drepturilor parintesti;

 

c) Nemodificat.

.

 

   
    d) stabilirea domiciliului copiilor; d) Nemodificat.

 

 

 

 
    e)                    contributia parintilor la intretinerea copiilor;

 

c) Nemodificat.

 

   
    f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

 

d) Nemodificat.

 

   
 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––

 1. 12.                  La articolul 64, dupa alin (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

 

„(11) Fac exceptie de la prevederile alin (1), cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ce au ca obiect :

 

 

 

 

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

   
    a) neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei;

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
    b) partajul de bunuri comune;

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
    c) exercitiul drepturilor parintesti;

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
           d) stabilirea domiciliului copiilor; Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
    e) contributia parintilor la intretinerea copiilor;

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
           f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, daca partile sau oricare din ele, fac dovada participarii la o procedura de mediere, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Dovada participarii la mediere de catre parti sau oricare din acestea se va face printr-un inscris eliberat de mediator. Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu

   
 

 

 

––––––––––––

 

 

 

 

 

 

(12) In cazul acordurilor de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, acestea se transpun numai printr-o hotarare de expedient.”

 

 1. 13.                  Dupa alineatul (1) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

 

(12) Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele/conflictele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient.”

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

   
 

 

 

 

 

(2) Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.

 

 1. 14.   Alineatul (2) al articolului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

 

„(2) In cazurile prevazute la art. 43 alin. (21) si art. 43 alin. (22), persoana vatamata si/sau faptuitorul vor incerca solutionarea litigiului pe calea medierii.

 

 

 

 

 

 

Nemodificat.

 

   
Art. 70

 

(3) Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

……………………………

(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora

 1. 15.                  La articolul 70, alineatele (3) si  (5) se abroga.
Nemodificat.

 

   
 

 

 

 

Art. 75.- Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere in cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde isi exercita activitatea.

 1. 16.                  Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 75.- Membrii altor profesii liberale care dobandesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi, pot desfasura activitatea de mediere la sediul unde isi exercita activitatea de baza.”

Articolul 75 se abroga.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

   
 

 

 

––––––––––––––––

Art. II. – Codul de procedura civila, republicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

   
Art. 131

 

In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii, in acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

 

In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea nu este obligatorie pentru parti.

Daca, in conditiile alin. 1 sau 2, partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 271-273 sunt aplicabile.

1. Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„Art. 131.- (1) In tot cursul procesului, judecatorul va incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare, potrivit legii, in acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

LPA CPC

 

 

Art. 222  (1) In tot cursul procesului, judecatorul va

incerca impacarea partilor, dandu-le indrumarile necesare,

potrivit legii. In acest scop, el va solicita infatisarea personala a partilor, chiar daca acestea sunt reprezentate. Dispozitiile art. 236 alin. (3) sunt aplicabile.

 

 
  (2) In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, si pentru care incheierea unui acord prin procedura medierii nu este obligatorie pentru parti, judecatorul invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii.

 

Se elimina.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(2) In litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul

procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele

folosirii acestei proceduri. Cand considera necesar, tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda

partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii

litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. Medierea

nu este obligatorie pentru parti.

 

 
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in litigiile prevazute la art. 43 alin. (21) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, care, potrivit legii, fac obiectul procedurii de mediere, judecatorul invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Tinand seama de circumstantele cauzei, judecatorul recomanda partilor sa recurga la mediere, in vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, in orice faza a judecatii. In cazurile prevazute de prezentul alineat, medierea este obligatorie pentru parti.

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 

 
  (4) In cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere. Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(3) In cazul in care judecatorul recomanda medierea,

partile se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.

Pana la termenul fixat de instanta, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, partile depun procesul-verbal intocmit de mediator cu privire la rezultatul sedintei de informare.

 

 
  (5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii. Se elimina.

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile in cazul in care partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere anterior introducerii actiunii.

 

 
  (6) Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 271-273 sunt aplicabile.

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

(5) Daca, in conditiile alin. (1) sau (2), partile se impaca, judecatorul va constata invoiala lor in cuprinsul hotararii pe care o va da. Dispozitiile art. 434 sunt aplicabile.”

 

  2. Alineatul 2 al articolului 6141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(2).- In cazurile in care judecatorul recomanda medierea, acestea se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea divortului prin mediere.

 

Se elimina.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Textul este deja cuprins in art. 222 alin. (3) din noul Cod de procedura civila si in teya finala a rt. 61 alin. (1) din Legea 192/2006.
  3. Alineatul 2 al articolului 6141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

„(2) In cazul in care judecatorul recomanda medierea, acestea se vor prezenta la mediator, in vederea informarii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. Dupa informare, partile decid daca accepta sau nu solutionarea litigiului prin mediere.”

 

Se elimina.

 

 

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

Textul este deja cuprins in art. 222 alin. (3) din noul Cod de procedura civila si in teya finala a rt. 61 alin. (1) din Legea 192/2006.
  Art. III.- (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, cu exceptia art. 43 care va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial.

 

Art. III.- Prezenta lege intra in vigoare la 1 septembrie 2012, cu exceptia dispozitiilor art. 601, care intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
  Art. IV.- (1) In 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei va numi prin Ordin al Ministrului, Presedintele si membrii unui Consiliu de Mediere interimar.

 

(2) Durata mandatului Consiliului de Mediere interimar este de 6 luni de la numire.

 

(3) In termen de 6 luni de la numire, Consiliul de Mediere interimar are obligatia de a organiza noi alegeri, conform prevederilor prezentei legi.

 

Se elimina.

 

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 
    Art. IV. – Dispozitiile art. 17 alin. (4) si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege se aplica si mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
    Art. V – In termen de 60 de zile de la republicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator si modificarile Regulamentului de organizare si functionare cu privire la organizarea corpului profesional.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
    Art. VI – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusive cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Autor: deputat Alina Gorghiu.

 

 
(Visited 29 times, 1 visits today)

Lasă un răspuns