Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Tabloul mediatorilor”

Cum pot sa devin mediator

M P 0

In legea care reglementeaza medierea si activitatea mediatorilor (L.192/2006 cu modificarile ulterioare) sunt prevazute uramatoarele:

“Art. 7. – Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu exceptia absolventilor de programe sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi. “

Concret asta inseamna ca

STATUTUL MEDIATORULUI

M P 0

Capitolul  1.  Principiile profesiei de mediator

 

Art.1 (1) Profesia de mediator este libera si independenta, cu organizare si conducere stabilite in conditiile prevazute de Legea nr.192/2006 pentru organizarea profesiei de mediator, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.
(2) Exercitarea profesiei de mediator  este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
a) principiul legalitatii;
b) principiul libertatii;
c) principiul independentei;
d)principiul neutralitatii;
e) principiul impartialitatii;

f) principiul confidentialitatii;

g) principiul pastrarii secretului profesional.

 

Capitolul  2.  Activitatea profesionala a mediatorului

 

Art.2 Statutul profesional

(1) Mediatorul este  persoana abilitată să practice  medierea. Mediatorul este persoana apta sa faciliteze negocierile dintre părtile aflate într-un conflict/dispută/litigiu si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, intr-un  termen rezonabil si  obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(2) Profesia de mediator se exercită numai de către  mediatorii autorizaţi, înscrişi in tabloul mediatorilor autorizaţi întocmit şi publicat de Consiliul de Mediere.

 

Art.3 Exercitarea profesiei

(1) Profesia de mediator se exercită exclusiv in cadrul formelor de exercitare a profesiei asa cum au fost reglementate in Legea 192/2006, modificată şi completată.

(2) In exercitarea profesiei mediatorul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.
(3) Mediatorul are dreptul sa desfăşoare procedura de  mediere atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, cu respectarea principiilor de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

(4) Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

Art. 4 Activitatea mediatorului
(1) Activitatea mediatorului se realizează prin:
a) informarea despre procedura medierii şi avantajele acesteia;

b) invitarea, partilor la mediere.

c) redactarea de documente, în conformitate cu prevederile Legii 192/2006 , modificată Si completată.

f) activitatea de mediere propriu-zisă, aşa cum o stabileşte mediatorul în funcţie de amploarea conflictului ce face obiectul medierii.

(2) Veniturile mediatorului se realizează din toate activităţile definite mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Art.5  Calitatea serviciilor prestate